2015-09-16
ბრძანება №:106/02-01

,,სატენდერო კომისიის, სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნისა და „სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2011 წლის 14 ნოემბრის 200/02-01 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის 25 აგვისტოს 114/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

    ,, სატენდერო კომისიის , სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნისა და სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2011 წლის      14 ნოემბრის 200/02-01 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის 25  აგვისტოს 114 /02-01 ბრძანებ აში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 23– მუხლის პირველი პუნქტის , 24- მუხლის პირველი პუნქტის ,, ქვეპუნქტის , საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51- მუხლის პირველი ნაწილის , 52- მუხლის პირველი   ნაწილის , 53- მუხლის პირველი   ნაწილის , 54- მუხლის პირველი ნაწილის , 57- მუხლის , 59-ე მუხლის, 63- მუხლის , საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე –15 მუხლის პირველი პუნქტის , მე –16 მუხლის პირველი პუნქტის ქვეპუნქტის ა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილის ერმი ქემოკლიძის 2015 წლის     11 სექტემბრის N31883/02 მოხსენებითი ბარათის   საფუძველზე ,


ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 

1.          შევიდეს შემდეგი ცვლილება ,, სატენდერო კომისიის , სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნისა და სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2011 წლის 14 ნოემბრის 200/02-01 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ   ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 201 4 წლის 25 აგვისტოს N114 /02-01 ბრძანებაში და ბრძანების პირველი პუნქტ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

1. შეიქმნას სატენდერო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:       

ა) ერმი ქემოკლიძე – ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე  (კომისიის თავმჯდომარე); 

ბ) ირაკლი საღარეიშვილი – საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე); 

გ) არჩილ კუკულავა – იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი (კომისიის წევრი); 

დ) ტარიელ ზარანდია– საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის  უფროსი (კომისიის წევრი); 

ე) გიორგი ტალახაძე – მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი (კომისიის წევრი); 

ვ) სერგო სანაძე – საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილების უფროსი (კომისიის წევრი);

ზ) ნათელა ლაცაბიძე - პერსონალის მართვის დეპარტამენტის უფროსი ( კომისიის წევრი ) “.

 

2.   ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს .


3. 
ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა   დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას .

 
4.    ბრძანება ძალაში შედის გამოცემისთანავე .


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                                           დავით ჩომახიძე

 

« უკან დაბრუნება