2012-07-16
ბრძანება №:91/01-01

ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურაში მიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ

ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
2012-2013 სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურაში მიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2 პუნქტის „ა“, „ბ“, „ს“, „ტ“ ქვეპუნქტების, მე-3 პუნქტისა და "საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" თსუ–ს აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის №57 დადგენილების საფუძველზე,

ვბრძანებ:
 1. გამოცხადდეს მიღება ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის №57 დადგენილებით დამტკიცებულ სამაგისტრო პროგრამებზე;
 2. განისაზღვროს ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მაგისტრატურაში მიღების ვადები:
  ა) მაგისტრანტობის კანდიდატთა საბუთების მიღება –  27 აგვისტო - 4 სექტემბერი;

  ბ) გამოცდა უცხო ენაში (იმ საგანმანათლებლო პროგრამების მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რომლებსაც მოეთხოვებათ უცხო ენის გამოცდის ჩაბარება) -
  5 სექტემბერი;
  გ) გამოცდის შედეგების გამოცხადება – 7 სექტემბერი;

  დ) გამოცდის შედეგების გასაჩივრება – 10 - 12 სექტემბერი;

  ე) აპელაციის შედეგების გამოცხადება –  13 სექტემბერი;

  ვ) გამოცდა სპეციალობაში (წერითი კომპონენტი) – 14 სექტემბერი;

  ზ)  გამოცდა სპეციალობაში (იმ საგანმანათლებლო პროგრამების მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რომლებსაც მოეთხოვებათ ზეპირი კომპონენტის ჩაბარება) – 17 სექტემბერი;

  თ) გამოცდის შედეგების გამოცხადება –  18 სექტემბერი;

  ი) გამოცდის შედეგების გასაჩივრება –  19 - 21 სექტემბერი;

  კ) აპელაციის შედეგების გამოცხადება – 24 სექტემბერი;

  ლ) ხელშეკრულების გაფორმება მაგისტრანტობის კანდიდატებთან - 25 - 28 სექტემბერი;

  მ) ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება - 1 ოქტომბერი.

 3. განისაზღვროს თსუ-ს მიმღებ კომისიაში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:
  ა) განცხადება თსუ-ს რექტორის სახელზე;

  ბ) ფოტოსურათის (3x4) ელექტრონული ვერსია CD-ზე;

  გ) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის დამოწმებული ასლი (2012 წლის კურსდამთავრებულთათვის ცნობა ხარისხის მინიჭების თაობაზე);

  დ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის (პასპორტის) ასლი;

  ე) უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

  ვ) ქართული ენის B 2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

  ზ) წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობა (ან სამხედრო ბილეთი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

  თ) უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

  ი) სხვა დოკუმენტი, თუ ასეთს ითვალისწინებს სამაგისტრო პროგრამა.

 4. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
 5. დაევალოს კანცელარიას, ბრძანება განათავსოს ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და გადასცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს.
 6. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.რექტორი                                              ალექსანდრე კვიტაშვილი
« უკან დაბრუნება