2007-07-19
ბრძანება №:0

“ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტიპოგრაფიის/სტამბის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით სტამბაში არსებული ქონების გადმობარებისა და უნივერსიტეტის ბალანსზე აღრიცხვის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 19.07.2007 წლის #70/02-01 ბრძანებაში დამატებების შეტანის შესახებ (ბრძანება N98/02-01)

“ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტიპოგრაფიის/სტამბის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით სტამბაში არსებული ქონების გადმობარებისა და უნივერსიტეტის ბალანსზე აღრიცხვის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 19.07.2007 წლის #70/02-01 ბრძანებაში დამატებების შეტანის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე და 24-ე მუხლების საფუძველზე, ზოგად ადმინისტაციული კოდექსის 63-ე მუხლიდან გამომდინარე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტიპოგრაფიის/სტამბის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით სტამბაში არსებული ქონების გადმობარებისა და უნივერსიტეტის ბალანსზე აღრიცხვასთან დაკავშირებული სამუშაოების შესრულების მიზნით შექმნილ კომისიას დაემატოს შემდეგი კომისიის წევრები:
_ ნუგზარ წიკლაური- გამომცემლობის დირექტორი;
_ ნინო ბერიშვილი- საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების უფროსი სპაციალისტი;
_ თენგიზ სირაძე- გამომცემლობის სპეციალისტი;
_ კახაბერ ჯანელიძე- საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ქალაქ თბილისის სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი;
4. ბრძანების შესრულებაზე კონტროლს განვახორციელებ პირადად;

5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საფუძველი: საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ქალაქ თბილისის სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზების სამმართველოს 24.09.2007წ. #2-6/1449 წერილი;


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გ. გალდავა

« უკან დაბრუნება