2013-12-09
ბრძანება №:823/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის პირველი სემესტრის მაგისტრანტებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ქვეპუნქტების,   სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01 და 2013 წლის 25 სექტემბრის №112/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის რ. სანადირაძის 2013 წლის 29 ნოემბრის №37298/02  დასკვნის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  დეკანის რ. ბოჭორიშვილის 12.11.2013წ. №35429/02 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    სპეციალობის გამოცდაში  მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  ფაკულტეტის პირველი სემესტრის შემდეგი მაგისტრანტები:

სამაგისტრო პროგრამა _  ინფორმაციული ტექნოლოგიები
1.    ასანიშვილი გურამი _(პ/ნ 01011069879) - 1125 ლარი
2.    გოგოლაური გოგა _ (პ/ნ 01019072123) - 1125 ლარი
3.    კოპალეიშვილი ვალერი  _ (პ/ნ 01008042535) -  1125 ლარი
4.    მერებაშვილი მარინა _ (პ/ნ 47001020014) - 787.50 ლარი
5.     დურდიაძე ნინო _ (პ/ ნ01019067488) - 562.50 ლარი
6.    ენუქიძე ნატო _ (პ/ნ 01001067695) - 562.50 ლარი
7.     ნაპირელი დალი _ (პ/ნ 13001059040) - 562.50 ლარი
8.     ფოცხვერაშვილი ალექსანდრე _ (პ/ნ 62007015644) -  450 ლარი
9.     გვათუა ნანა _ (პ/ნ 19001054315 ) -   337.50 ლარი
10.    კილაძე თამთა _(პ/ნ 03001018049) - 337.50 ლარი
11.     მუმლაძე მაია _(პ/ნ 03001018049) - 337.50 ლარი

სამაგისტრო პროგრამა _  გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია, ლანდშაფტური დაგეგმარება
1.    დვალიშვილი თეიმურაზი _(პ/ნ 01011069879) - 450 ლარი
2.    ჯავახაძე თინათინ  (პ/მ 01001025266)  _ 337.50 ლარი

  სამაგისტრო პროგრამა _ ფუნდამენტური ფიზიკა
1.    დუნდუა გაგი (პ/ნ 01008036696) - 450 ლარი
2.    მამულაშვილი გიორგი (პ/ნ 01019033544) -  450 ლარი
3.    ლომიძე ირაკლი  (პ/ნ 57001053247) – 562.50 ლარი

 სამაგისტრო პროგრამა _ ინფორმაციული სისტემები
1.  მჭედლიშვილი არჩილ (პ/ნ 01001077035)    _ 450 ლარი
2. წოწორია ბექა (პ/ნ 01027066831) _ 450 ლარი
3. გოძიაშვილი ნინო (პ/ნ 16001030155) _ 337.50 ლარი

  სამაგისტრო პროგრამა _ გამოყენებითი მათემატიკა
1. თუთბერიძე გიორგი (პ/ნ 18001060625) _ 337.50 ლარი
 
 სამაგისტრო პროგრამა _ ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება
1. ლომთაძე სალომე (პ/ნ 01027058585) _ 337.50 ლარი  

 სამაგისტრო პროგრამა _ კომპიუტერული მეცნიერება

1. ლომიძე ვიტალი (პ/ნ 12001083173) _ 337.50 ლარი
2. ქოიავა ნათია (პ/ნ 01008032614) _ 337.5 ლარი
 
  სამაგისტრო პროგრამა _ მათემატიკა
1. ცქიფურიშვილი ჟუჟუნა (პ/ნ 60001129372) _ 337.50 ლარი
 
სამაგისტრო პროგრამა _ ქიმიური ექსპერტიზა
1.    ჯავახიშვილი ნინო (პ/ნ 10001060999) _ 337.50 ლარი

სამაგისტრო პროგრამა _ გამოყენებითი ფიზიკა
1. ბარბაქაძე ვახტანგი _ 787.50 ლარი

2.   დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.   ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                 დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება