2020-03-04
ბრძანება №:57/01-01

„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ თსუ რექტორის 2019 წლის 17 დეკემბრის N316/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და  განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ თსუ  რექტორის  2019 წლის 17 დეკემბრის N316/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის პირველი პუნქტის, „უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი და მე-9 მუხლების,   ფსიქოლოგიისა და   განათლების   მეცნიერებათა   ფაკულტეტის დეკანის თამარ გაგოშიძის 2020 წლის 20 თებერვლის N 3117/26  წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.  შევიდეს ცვლილება „სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ფსიქოლოგიისა და  განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ რექტორის 2019 წლის 17 დეკემბრის   N316/01-01 ბრძანების   მე-3 პუნქტში  და   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. კონკურსი გამოცხადდეს 2019 წლის 18 დეკემბერს, საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს 2020 წლის 20 იანვრიდან 2020  წლის  30  იანვრამდე  საკონკურსო  კომისიის  შემაჯამებელი  ოქმი  თსუ აკადემიურ საბჭოს გადაეცეს არაუგვიანეს 2020 წლის 15  მარტისა“.
2.  ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
3.  წინამდებარე   ბრძანება   კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს  (შიდა აუდიტის  სამსახური, პერსონალის მართვის   დეპარტამენტი,    საინფორმაციო    ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, ფსიქოლოგიის და განათლების  მეცნიერებათა ფაკულტეტი);
4.  ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.


რექტორი    გიორგი შარვაშიძე

« უკან დაბრუნება