2015-12-16
ბრძანება №:1044/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 და 2015 წლის   9 ნოემბრის №206/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის 2015 წლის 10 დეკემბრის №45963/02 დასკვნის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის ნანი გაფრინდაშვილის 07.12.2015წ. №45310/02 წარდგინების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ 60959.88 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შემდეგი მაგისტრანტები:


#

გვარი

სახელი

პირადი №

სემესტრი

სამაგისტრო პროგრამა

დაფინანსება ლარებში

1

ჯანგულაშვილი

ქეთევან

1

ამერიკისმცოდნეობა

1311

2

ბურნაძე

თამარი

1

ანგლისტიკა

1406.25

3

გამდლიშვილი

სოფიო

1

ანგლისტიკა

1406.25

4

კოპაძე

თამარ

1

ანგლისტიკა

1406.25

5

ზედელაშვილი

მარიამი

1

ანგლისტიკა

1168

6

სიბაშვილი

თათია

1

ანგლისტიკა

1168

7

ზედგინიძე

ნინო

1

არაბისტიკა

1406.25

8

ნასიბოვი

ელვირა

1

არაბისტიკა

560.19

9

გაბესკელიანი

სერგი

1

ახალი და უახლესი ისტორია

1406.25

10

ბუაძე

თამარ

1

ახალი და უახლესი ისტორია

1406.25

11

ბოჭორიშვილი

სალომე

1

ახალი და უახლესი ისტორია

68.58

12

გოგოლიშვილი

თეა

1

ახალი და უახლესი ისტორია

68.58

13

ხიზანეიშვილი

ხატია

1

ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია

1311

14

კვანჭიანი

თეონა

1

ეთნოლოგია

655.48

15

მათიაშვილი

მარიამი

1

ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება

1311

16

ჯანჯღავა

ნანა

1

თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)

1406.25

17

ჯიღაური

ნინო

1

თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)

232.45

18

შოვნაძე

ნინო

1

თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

1406.25

19

მეხრიშვილი

ანა

1

თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

1406.25

20

ქობულაძე

სოფიკო

1

თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

1406.25

21

გაბიძაშვილი

ვერა

1

თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

1352.83

22

თურმანიძე

ნიკა

1

ირანისტიკა

1147.1

23

უსტარაშვილი

დაჩი

1

ირანისტიკა

1147.1

24

ციცვიძე

მაია

1

კავკასიოლოგია

327.74

25

ბერძენიშვილი

ბესარიონ

1

კულტურის კვლევები

327.74

26

მაისურაძე

ალექსანდრე

1

კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია

655.48

27

გვაზავა

ნინო

1

კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

1147.1

28

შერგელაშვილი

მარიამ

1

კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

1147.1

29

ნიჟარაძე

მანანა

1

ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-საგამომცემლო საქმე

1311

30

გოჯაევა

საზიდა

1

რომანული ფილოლოგია

1311

31

ჭოლიკაური

რუსუდანი

1

საქართველოს ისტორია

1406.25

32

მეტრეველი

გულნაზი

1

საქართველოს ისტორია

887.93

33

კონჯარია

დიანა

1

სლავური ფილოლოგია (რუსულენოვანი)

491.61

34

შარაშენიძე

ხატია

1

სლავური ფილოლოგია (რუსულენოვანი)

491.61

35

ხატაშვილი

არჩილ

1

ფილოსოფია

1406.25

36

ხარაზი

ლაშა

1

ფილოსოფია

560.19

37

კვინიკაძე

ქეთევან

1

ქართველური ენათმეცნიერება

983.22

38

ბეგაშვილი

ანა

1

ქართული ლიტერატურა

1406.25

39

კვირკველია

მაია

1

ქართული ლიტერატურა

1406.25

40

იმნაძე

ნინო

1

ქართული ლიტერატურა

137.16

41

წერეთელი

ავთანდილ

1

ქრისტიანობის ისტორია

655.48

42

სილაქაძე

თამარი

1

შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია

327.74

43

ხატიაშვილი

მარიამი

3

ამერიკისმცოდნეობა

655.45

44

ისმაილოვი

ალი

3

ანგლისტიკა

655.48

45

ასლამაზიშვილი

გოგა

3

არაბისტიკა

655.48

46

გაბუნია

ანა

3

არქეოლოგია

655.48

47

ჩართოლანი

ნათია

3

ახალი და უახლესი ისტორია

655.48

48

ქუთელია

ნინი

3

ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია

655.48

49

თოლორაია

სალომე

3

გერმანული ფილოლოგია

655.48

50

სტეფანაშვილი

ნატალია

3

ებრაულ-არამეული ფილოლოგია

327.74

51

სარიშვილი

სოფიკო

3

ეთნოლოგია

655.48

52

ნოზაძე

ნინო

3

ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება

327.74

53

ჭაჭუა

ანნა

3

თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)

1406.25

54

ავდიევი

ნათია

3

თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)

1406.25

55

კურტანიძე

ნინო

3

თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)

464.9

56

მიქავა

ნინო

3

თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

1406.25

57

ქარქუსაშვილი

ნინო

3

თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

1215.67

58

ნოზაძე

ნაიკო

3

ირანისტიკა

983.22

59

კოჭლამაზაშვილი

გიორგი

3

კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია

655.48

60

აბზიანიძე

გვანცა

3

კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

655.48

61

მამფორია

ნანა

3

რომანული ფილოლოგია

1311

62

მიქაძე

ეთერ

3

საქართველოს ისტორია

327.74

63

ტივაძე

ნინო

3

საქართველოს ისტორია

327.74

64

გრიგოლაშვილი

გიორგი

3

ფილოსოფია

655.48

65

ლობჯანიძე

დავით

3

ქართველური ენათმეცნიერება

327.74

66

ჯანგულაშვილი

ნათია

3

ქართული ლიტერატურა

1311

67

რეკვავა

დავითი

3

ქრისტიანობის ისტორია

327.74

68

ფიფია

მარიამი

4

ფილოსოფია

327.74

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                    დ. ჩომახიძე
 

« უკან დაბრუნება