2017-10-04
ბრძანება №:220/02-01

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2016 წლის 20 ოქტომბრის №173/02-01 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2016 წლის 20 ოქტომბრის №173/02-01 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ე მუხლის და 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N№135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტის, თსუ ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის ზ. გაიპარაშვილის 2017 წლის 05 სექტემბრის №14654/10 და 20 სექტემბრის №15881/10, თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორის ი. ღარიბაშვილის 2017 წლის 13 სექტემბრის №15353/10 და 27 სექტემბრის №16672/10 და თსუ ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის 2017 წლის 26 სექტემბრის №16543/10N კორესპონდენციების  საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. შევიდეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები  ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2016 წლის 20 ოქტომბრის №173/02-01 ბრძანებაში:
ა) ბრძანების დანართი №1-ის 28-ე მუხლს დეამატოს შემდეგი შინაარსის მქონე 43-ე და 44-ე პუნქტები:
,,43. მერი გოჩიაშვილი – ინფორმაციული კვლევის განყოფილების გამგე, განყოფილებაში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი  (თსუ ცენტრალური ბიბლიოთეკის შენობა, ოთახი №508)”;
,,44. გიორგი ჯოხარიძე - უფროსი სპეციალისტი, აუდიო სტუდიაში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (თსუ ცენტრალური ბიბლიოთღკის შენობა, ოთახი №416).”.
ბ) ბრძანების დანართი №1-ის 29-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 29. ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
ა) ირაკლი ღარიბაშვილი - დირექტორი -N206 ოთახში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
ბ) ნინო პავლიაშვილი - დირექტორის მოადგილე –№205 ოთახში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
გ) ანა ყიასაშვილი – დირექტორის თანაშემწე №204 ოთახში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი  (I კორპუსი);
დ)ეკატერინე გიგაშვილი – გარემოსა და მომსახურების ხარისხის განვითარების
დეპარტამენტის უფროსი №410, 411 ოთახებში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
ე) ეკატერინე რუხაძე – დაკომპლექტების განყოფილების უფროსი - №105, 106, 016, 019 ოთახებში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი    (I კორპუსი);
ვ) თამარ ქაფიანიძე - მკითხველთა მომსახურების სამსახურის უფროსი -N200 (IV დარბაზი), N №201 (V დაბაზი), აბონემენტის ჰოლი, N305, 301 ოთახებში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
ზ) ნანული ბაღათურია – სამეცნიერო და საცნობარო სერვისების განყოფილების უფროსი _ №N407, 408 ოთახებში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
თ) მაია ბართაია – დიგიტიზაციის ჯგუფის ხელმძღვანელი №№108, 310, 412 ოთახებში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
ი) მარიამ ყაჭეიშვილი – საზოგადოებასთან ურთიერთობის ჯგუფის ხელმძღვანელი №209 ოთახში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
კ) ინა რობაქიძე – ადამიანური რესურსების მართვის მთავარი სპეციალისტი _N№207 ოთახში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
ლ) მედეია ყიფიანი - კატალოგების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - №107, 302 ოთახებში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
მ) მაია მსხილაძე - წიგნსაცავის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი –N014 -  I საცავი N104 -III საცავი, IV საცავი და N300, 304 ოთახებში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
ნ) გიორგი მიკუჩაძე – საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის პროგრამისტი №311 ოთახში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
ო) ლევან გელუტაშვილი - საინფორმაციო ტექნოლოგიები - სისტემური
ადმინისტრატორი _ №309 ოთახში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
პ) თამარ ფირყულაშვილი – ხარისხის მართვის მენეჯერი - №208 ოთახში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
ჟ) ნოდარ გრიგორაშვილი - მთავარი სპეციალისტი - ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა - მუზეუმში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი  (III კორპუსი);
რ) ზურაბ მაკარიძე - საწყობის გამგე - N004 ოთახში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი;
ს) მიხეილ ვარაზაშვილი - კომენდანტი - N 005, 007, 009, 013, 020, 021, 022, 023 ოთახებში, N100 სააქტო დარბაზში,№101, 102, 103, 109, 203, 210, 312, 303, 306, 307, 308, ოთახებში, N№400 (I დარბაზი ), N401 (II დარბაზი), №402 (III დარბაზი),  N404, 405, 406, 409, 413 ოთახებში, საქვაბე, I სართულის, II სართულის, III სართულის IV სართულის ფოიეში, I სართულის და  IV სართულის ჰოლში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
ტ) ალექსანდრა სეროვა - მკინძავი -N№010, 011 ოთახებში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
უ) ვარლამ თეთრაძე - მრავალპროფილიანი მუშა -№001, 012, 015 ოთახებში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
ფ) იაგო თოიძე – ელექტრიკოსი -№006 ოთახში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (I კორპუსი);
ქ) მამია ქველაძე - კომენდანტი - ტექნიკური ბიბლიოთეკის შენობაში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი (II კორპუსი);
გ) ბრძანების დანართი N№1-ის 50-ე მუხლის მე-4 პუნქტის ,,ე.ა” ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
,,ე.ა) ზვიად  ჩხაიძე – მეცნიერ-თანამშრომელი - თსუ ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტის სტრატიგრაფიისა და პალეონტოლოგიის განყოფილებაში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი”.
2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს  საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
3. ბრძანება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                            ნუნუ ოვსიანიკოვა
« უკან დაბრუნება