2015-11-13
ბრძანება №:176/02-01

"სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუდმივმოქმედი საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის 17 ოქტომბრის №143/02-01 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

"სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუდმივმოქმედი საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის 17 ოქტომბრის №143/02-01 ბრძანებაში ცვლილებებისა   და დამატების შეტანის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ე მუხლის და 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტის, უნივერსიტეტის საინვენტარიზაციო კომისიის აპარატის თავმჯდომარის 2015 წლის 04 ნოემბრის N41060/02/02 კორესპონდენციის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. შევიდეს შემდეგი ცვლილებები "სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუდმივმოქმედი საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის  17 ოქტომბრის №143/02-01 ბრძანებაში: 

ა) ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული დანართი №1-ის ,,ბ” თავის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. მეორე კორპუსის კომისია
2.1. ლიანა მჭედლიშვილი – მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სამეურნეო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, კომისიის თავმჯდომარე;
2.2. რომან ხარბედია – რექტორის მრჩეველი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
2.3. თვალმაისა ჯღარკავა - საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
2.4. გაიოზ ტოკლიკიშვილი –მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სამეურნეო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
2.5. შოთა ბარბაქაძე - საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი;
2.6. ლელა შაველაშვილი - საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ინჟინერი;


2.7. ოთარ თაბორიძე -ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი;
2.8. თადეოზ შენგელაია - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლაბორანტი;
2.9. ნელი სიდამონიძე – ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი;
2.10. გიორგი დვალაშვილი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი;
2.11. ვანო ხუნწარია - იურიდიული ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
2.12. თეიმურაზ პაპასქირი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
2.13. მიხეილ ჩუბინიძე - იურიდიული ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი;“

ბ) ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული დანართი №1-ის ,,ბ” თავის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. მესამე კორპუსის კომისია
3.1. ერეკლე კუპატაძე - მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სამეურნეო განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარე;
3.2. ლევან შამათავა- თსუ-ს IV სასწავლო კორპუსის ადმინისტრატორი;
3.3. მანანა აბზიანიძე - საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების
განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;
3.4. ხვიჩა თეთრაული – თსუ-ის VIII კორპუსის ადმინისტრატორი;
3.5. რუსუდან რუსიშვილი - მუზეუმის სპეციალისტი;
3.6. ლევან ჯღარკავა _ საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ტექნიკური მხარდაჭერის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
3.7. დემურ ჯალაღონია - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, პროფესორი;
3.8. ქეთევან ბაქანიძე - ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის უფროსი სპეციალისტი;
3.9. მარეხ დევიძე - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - კოორდინატორი;
3.10. თამარ ხიდაშელი - ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი;
3.11. ზურაბ კილასონია - მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსი;
3.12. ვალიდა მექვაბიშვილი - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლაბორატორიის გამგე.“

გ) ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული დანართი №1-ის ,,ბ” თავის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„7. მერვე კორპუსის კომისია
7.1. ირაკლი მაისურაძე - მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე;

7.2. თედორე ჯანგულაშვილი - მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;
7.3. თამარ მეცხვარიშვილი – საფინანსო დეპარტამენტის საგეგმო-საფინანსო განყოფილების კონსულტანტი;
7.4. ნიკოლოზ ხატიაშვილი-საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
7.5. ჯამბულ არონია – მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სამეურნეო განყოფილების სპეციალისტი;
7.6. რუსუდან კობახიძე - მუზეუმის უფროსი სპეციალისტი;
7.7. ლევან ჯღარკავა - საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ტექნიკური მხარდაჭერის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
7.8. აპოლონ თაბუაშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;
7.9. ირინა პოსოხოვა - საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
7.10. მერი ნიკოლაიშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
7.11. მაია მადუაშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორის ასისტენტი;
7.12. ქეთევან მირზიკაშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორის ასისტენტი;
7.13. სოფიო გულიაშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლაბორანტი;
7.14. ევგენია ქურთიშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლაბორანტი;
7.15. გულთამზე გოგოლაძე – საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
7.16. მაკა ხოსიშვილი - საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.“
დ) ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული დანართი №1-ის ,,ბ” თავის მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„20. ენების შემსწავლელი ცენტრის კომისია
20.1. ლელა ხუციშვილი - ენების შემსწავლელი ცენტრის მთავარი სპეციალისტი, კომისიის თავმჯდომარე;
20.2. ლევან კაპანაძე - საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სისტემური ინჟინერი;
20.3. სერგო დეკანოსიძე - თსუ-ის V კორპუსის ადმინისტრატორი.“

ე) ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული დანართი №1-ის ,,ბ” თავს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მქონე 25-ე მუხლი:
„25. უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული გამომცემლობის სტამბაში არსებული სახარჯი მასლების ინვენტარიზაციის კომისია
25.1. თამარ ებრალიძე - გამომცემლობის დირექტორი, კომისიის თავმჯდომარე;
25.2. ზურაბ კილასონია - მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსი;
25.3. ნუგზარ გოგობერიშვილი - მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;
25.4. მაია კერესელიძე - გამომცემლობის ოფის-მენეჯერი;
25.5. ირა მომცელიძე - საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;
25.6. ირმა ჩაჩანიძე - საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;
25.7. თამარ ქარსაულიძე - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
25.8. ლევან კაპანაძე - საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სისტემური ინჟინერი.“
2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
3. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                                                   დავით ჩომახიძე
« უკან დაბრუნება