2019-02-28
ბრძანება №:58/01-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური კეთილსინდისიერების კულტურის ამაღლებასთან დაკავშირებული მარეგულირებელი დოკუმენტების მოდიფიცირების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური კეთილსინდისიერების კულტურის ამაღლებასთან დაკავშირებული მარეგულირებელი დოკუმენტების  მოდიფიცირების მიზნით  სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

,,უმაღლესი  განათლების  შესახებ’’  საქართველოს  კანონის  22-ე  მუხლის  პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის,   54-ე   მუხლის   პირველი   ნაწილის,      57-ე   მუხლის,      ,,საჯარო   სამართლის იურიდიული   პირის   −   ივანე   ჯავახიშვილის   სახელობის   თბილისის   სახელმწიფო უნივერსიტეტის   წესდების   დამტკიცების   თაობაზე’’   საქართველოს   განათლებისა   და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის  №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  წესდების  მე-14  მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის ,,ა” ქვეპუნქტის, მე-9 და   მე-12 პუნქტების, უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის 2019 წლის 12 თებერვლის  №2946/10 წერილის საფუძველზე,


ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:


1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური კეთილსინდისიერების კულტურის ამაღლებასთან დაკავშირებული მარეგულირებელი დოკუმენტების   მოდიფიცირების მიზნით  დამტკიცდეს სამუშაო ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:


ა) ირმა გრძელიძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი - სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე;
ბ) ნინო ქიმერიძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის აკრედიტაციის, კვლევებისა და შეფასების განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
გ) დარეჯან გარდავაძე - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის   სამსახურის   უფროსი,   ჰუმანიტარულ   მეცნიერებათა   ფაკულტეტის პროფესორი - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
დ)   მაგდა ალანია -ზუსტ   და   საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
ე) გიული შაბაშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი - სამუშაო ჯგუფის წევრი; 
ვ) ირმა ხარშილაძე - იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი, აკადემიური საბჭოს წევრი - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
ზ) ირაკლი ღარიბაშვილი - ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორი - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
თ) გიორგი ღვედაშვილი - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
ი)   ქეთევან   ხუციშვილი   -   საუნივერსიტეტო   სადისერტაციო   საბჭოს   თავმჯდომარე, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
კ)  ვალერიან  გობრონიძე  -  სასწავლო  პროცესის  მართვის  დეპარტამენტის  უფროსი  - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
ლ) არჩილ კუკულავა  - იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
მ) მარიამ გაიდამაშვილი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
ნ) ქრისტინე ჩიხლაძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარის სპეციალისტი - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
ო) იზა კასრაძე  - იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი - სამუშაო ჯგუფის წევრი.

2.დაევალოს    უნივერსიტეტის    კანცელარიას    წინამდებარე    ბრძანების    გადაცემა დაინტერესებულ პირთათვის.
3.ბრძანების    უნივერსიტეტის    ოფიციალურ    ვებგვერდზე    განთავსება    დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4.ბრძანება ძალაში შედის  გამოცემისთანავე.
რექტორი           გიორგი შარვაშიძე« უკან დაბრუნება