2010-06-02
ბრძანება №:118/02-01

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული შენობა-ნაგებობის (ფართის) იჯარის წესით გადაცემის, კონკურსის გამოცხადებისა და კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენისათვის საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული შენობა-ნაგებობის (ფართის) იჯარის წესით გადაცემის,  კონკურსის გამოცხადებისა და კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენისათვის საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ


,,უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23_24, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის “ზ” ქვეპუნქტის საფუძველზე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 17.05.2010 წლის №24-09-5/8377 და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს 25. 12. 2009 წლის №16/5444/9-9 მოწერილობებიდან და წარმომადგენლობითი საბჭოს 23. 10. 2009  წლის №22 ოქმით მიღებული გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე,


ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    გამოცხადდეს კონკურსი ქ. თბილისში, ზანდუკელის ქ. №16-ში მდებარე შენობა-ნაგებობაში არსებული ფართის იჯარის წესით გადაცემის თაობაზე, კვების ობიექტის მოწყობის მიზნით, დანართი №1-ით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

2.     კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენის მიზნით დამტკიცდეს კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
ა)    რომან ხარბედია – ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი – კომისიის თავმჯდომარე;
ბ)    ნათელა ლაცაბიძე – პერსონალის მართვის დეპარტამენტის უფროსი;
გ)    დავით ჩერქეზიშვილი – მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი;
დ)   ლელა ბენიძე – იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი;
ე)   ირაკლი საღარეიშვილი – საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი;
ვ)   ერიკ ლივნი – თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის აღმასრულებელი დირექტორი.
 
3. ორგანიზაციული საქმიანობის უზრუნველსაყოფად შეიქმნას საკონკურსო კომისიის აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:
ა)   ნინო კუტალაძე- იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;
ბ)  რუსუდან სხირტლაძე – იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი  სპეციალისტი;
გ)   თეონა ხაინდრავა – თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი.

4.  დაევალოს საკონკურსო კომისიის აპარატს ყველა  საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება და კომისიისათვის წარდგენა.

5.  ბრძანება გამოქვეყნდეს გაზეთ „24 საათში“ და განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე.

6.  კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მოვალეობის შემსრულებელი                             რომან ხარბედია

« უკან დაბრუნება