2007-10-01
ბრძანება №:0

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბეჭდის შეცვლის შესახებ (ბრძანება N75/01-01)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბეჭდის შეცვლის შესახებ

"უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის 22-ე მუხლის" საფუძველზე

ვბრძანებ:

1. დაზიანების გამო გაუქმდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არსებული ბეჭედი.
2. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ბეჭედი, თანდართული ნიმუშის მიხედვით.
3. კანცელარიამ (ნ. ოვსიანიკოვა), უზრუნველყოს გაუქმებული ბეჭდის განადგურება, დადგენილი წესის შესაბამისად.
4. ბრძანება გამოიკრას თვალსაჩინო ადგილზე და განთავსდეს უნივერსიტეტის ელექტრონულ გვერდზე.
5. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს თსუ-ს კანცელარიას (ნ. ოვსიანიკოვა).
6. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 

 

 

 

რექტორი, პროფესორი გ. ხუბუა

« უკან დაბრუნება