2020-02-06
ბრძანება №:120/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში (2020 წლის პირველი იანვრიდან – 2020 წლის 29 თებერვლის ჩათვლით)„სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს’’ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში (2020 წლის პირველი იანვრიდან – 2020 წლის 29 თებერვლის ჩათვლით)„სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს’’ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ ,,ო’’ და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 30 იანვრის N124 და სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 12 დეკემბრის N306/01-01 ბრძანებების, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის თამარ გაგოშიძის 17.12.2019წ. N24722/26 წერილის და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის ვ. გობრონიძის 18.12.2019წ. N24865/10 დასკვნის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დაენიშნოთ სტიპენდია, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა  ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის   სტუდენტებს   2019-2020   სასწავლო   წლის   შემოდგომის სემესტრში (2020 წლის პირველი იანვრიდან – 2020 წლის 29 თებერვლის ჩათვლით) სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს” პროგრამის ფარგლებში თითოეულს თვეში 150 ლარი შემდეგი თანაფარდობით:

N

გვარი, სახელი

თანხა (ლარი)

1

ოღაძე ნინო

150

2

ჩერქეზიშვილი ერეკლე

150

3

ზარანდია ქეთინო

150

4

ჭელიძე ანა

150

5

თოლორდავა მარიამ

150

6

ჯოჯუა სოფიო

150

7

ქუთათელი ნინო

150

8

ჭირაქაძე ანა

150

9

ლაღიძე ნატო

150

10

გოცაძე ხატია

150

11

გრიგორიანი ანნა

150

12

გოგიბერიძე სესილი

150

13

მაყაშვილი თეკლე

150

14

ქუფარაშვილი მარიამ

150

15

ალაფიშვილი ვიკა

150

16

გურაბანიძე სოფიო

150

17

რჩეულიშვილი ქეთევანი

150

18

მახათაძე მარიამ

150

19

ქარელი თინათინი

150

20

აბრამიძე ანი

150

21

აბრამიშვილი ანი

150

22

ხოხიაშვილი ნინო

150

23

ნარიმანიძე სოფიო

150

24

ქიტოშვილი ილია

150

25

ჭიკაძე ანამარია

150

26

ბერიძე ანა

150

27

ბუაძე მარიამ

150

28

ჟამურაშვილი ნინო

150

29

შელია მარი

150

30

მესხიძე მერი

150

31

სალამაძე  ზურაბ

150

32

სოლომონია თინა

150

33

ბახტაძე ქეთი

150

34

ისმაილოვა საიალი

150

35

ქორეულაშვილი ქეთევან

150

36

ტუხაშვილი ანა

150

37

მოვსესიან ერმინე

150

38

ჭანკვეტაძე თამუნა

150

39

შანგუა ნინო

150

40

კუბლაშვილი მარიამი

150

41

შავშიშვილი ნატა

150
2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს, გასცეს თვეში 6150 ლარი, უნივერსიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით, „სახელმწიფო სტიპენდია სტუდენტებს” პროგრამის ფარგლებში, სხვა ხარჯების მუხლში გათვალისწინებული სახაზინო თანხებიდან.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე.
4. წინამდებარე  ბრძანება  კანონმდებლობით  დადგენილი  წესით   გადაეცეს დაინტერესებულ პირებს და შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს  (საფინანსო  დეპარტამენტი,   სასწავლო   პროცესის   მართვის   დეპარტამენტი,   ფსიქოლოგიისა   და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი).
5.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი              ლაშა საღინაძე


« უკან დაბრუნება