2009-12-15
ბრძანება №:243/02-01

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში უფროს მეცნიერ-მკვლევართა და მეცნიერ-მკვლევართა შერჩევის მიზნით კონკურსის ჩატარების შესახებ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში უფროს მეცნიერ-მკვლევართა და მეცნიერ-მკვლევართა შერჩევის მიზნით კონკურსის ჩატარების შესახებ

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე და 24-ე მუხლების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის #490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის "ზ" ქვეპუნქტის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    ჩატარდეს კონკურსი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში უფროს მეცნიერ-მკვლევართა და მეცნიერ-მკვლევართა შესარჩევად;
2.    კონკურსი ჩატარდეს შემდეგი მიმართულებებით:

2.1. უწყვეტ გარემოთა მექანიკის მათემატიკური პრობლემები და ანალიზის მონათესავე საკითხები;
2.2.  მათემატიკური მოდელირება და გამოთვლითი მათემატიკა;
2.3.  გამოყენებითი ლოგიკა და პროგრამირება;

2.1  და 2.2. მიმართულებით (ერთად)
    უფროსი მეცნიერი-მკვლევარი         4 ერთეული
      2 ერთეული

    მეცნიერი-მკვლევარი                   1 ერთეული
1 ერთეული

2.3.  მიმართულებით
    უფროსი მეცნიერი-მკვლევარი         1 ერთეული
    მეცნიერი-მკვლევარი                 1 ერთეული


3.    კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად მოითხოვება შემდეგი დოკუმენტების წარმოდგენა:
ა)  განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (დანართი 1);
ბ)  СV, კონკურსანტის მიერ განსაზღვრული ფორმით; 
გ)  პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
დ) შესაბამისი უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი მოწმობის  ასლი (ხარისხის არქონის შემთხვევაში);
ე) სამეცნიერო ან/და აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის   ასლი;
ვ) ბოლო ათი წლის მანძილზე გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების სია, იმპაქტფაქტორის მქონე და რეფერირებად გამოცემებში პუბლიკაციების მითითებით;
ზ) 2008-2009 წლებში გამოქვეყნებული სტატიებიდან ერთ-ერთის ამონაბეჭდი, ავტორის შეხედულებისამებრ;
თ) ბოლო ათი წლის მანძილზე მოპოვებული და წარდგენილი  გრანტები (პროექტები);
ი) კონკურსანტის ხედ¬ვა არჩეული მიმართულებით მუშაობის თაობაზე, საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე (არაუმეტეს ერთი გვერდისა);
4.    მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტების გარდა, კონკურსანტს თავისი შეხედულებისამებრ შეუძლია წარმოადგინოს დოკუმენტურად დასაბუთებული დამატებითი ინფორმაცია.
5.    კონკურსის შედეგად შერჩეულ უფროს მეცნიერ-მკვლევართა და მეცნიერ-მკვლევართა შრომის ანაზღაურების ოდენობა  და სხვა პირობები აისახოს შრომით ხელშეკრულებებში;
6.    შეიქმნას კომისია თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში უფროს მეცნიერ-მკვლევართა და მეცნიერ-მკვლევართა შესარჩევად და დამტკიცდეს კომისიის მუშაობის წესი;
7.    საბუთები მიიღება 2009 წლის 15 დეკემბრიდან 23 დეკემბრის ჩათვლით, შაბათ-კვირის გარდა, 1100 -დან 1500 საათამდე, ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შენობაში (თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა 2,  I სართული, ოთახი # 140, ტელეფონი 18 63 42).
8.    კონკურსი ჩატარდება 2009 წლის 24 დეკემბრიდან 31 დეკემბრამდე;
9.    ბრძანება განთავსდეს თსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;
10.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საფუძველი: თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის წერილი #27774/02; 20.11.2009წ. წარმომადგენლობითი საბჭოს 2009 წლის 1 მაისის #19 სხდომის ოქმით დამტკიცებული, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დებულება.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მოვალეობის შემსრულებელი:
                                 რ. ხარბედია


« უკან დაბრუნება