2011-01-14
ბრძანება №:09/01-01

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის ვადების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართვლოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მისნიტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტისა და "უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანებისა და სსიპ _ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2010 წლის 12 დეკემბრის №114 ბრძანების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

 1. განისაზღვროს 2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის ვადები:
  ა) ა.ა. საბუთების მიღება _ 7 _ 9 თებერვალი;

     ა.ბ. უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველ სტუდენტთა კრედიტების
  აღიარება _ 10 _ 14 თებერვალი;
     ა.გ. სტუდენტთათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა _ 16 თებერვალი;

     ა.დ. საბოლოო შედეგების გამოცხადება _ 17 თებერვალი;

     ა.ე. ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება _ 17თებერვალი.

  ბ) ბ.ა. დოქტორანტურაში უცხო ენის გამოცდა _ 10 თებერვალი;
     ბ.ბ. აპელაციაზე განცხადების მიღება _ 11 თებერვალი;

     ბ.გ. აპელაცია _ 15 თებერვალი;

     ბ.დ გასაუბრება სპეციალობაში _ 16 თებერვალი;


 2. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტსა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.
 3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
 4. დაევალოს კანცელარიას, ბრძანება განათავსოს ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და გადასცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს.
 5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

რექტორი                               ალექსანდრე კვიტაშვილი
« უკან დაბრუნება