2011-03-09
ბრძანება №:36/02-01

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების დროებით სარგებლობაში გაცემის მიზნით მუდმივმოქმედი სააუქციონო კომისიის შექმნის შესახებ

სსიპ – ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების დროებით სარგებლობაში გაცემის მიზნით მუდმივმოქმედი სააუქციონო კომისიის შექმნის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შეხახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლისა და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტის, ,,სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობაში გადაცემისას საჯარო აუქციონის ჩატარების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთვარობის 2010 წლის 20 ოქტომბრის N326 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების ძირითადი მოთხოვნებისა  და მე-6 მუხლის საფუძველზე, 


ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. შეიქმნას სსიპ – ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების დროებით სარგებლობაში გაცემის მუდმივმოქმედი სააუქციონო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ერმი ქემოკლიძე – კომისიის თავმჯდომარე (ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე);

ბ) არჩილ კუკულავა – აუქციონატორი /კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე/ (იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი);

გ) მურმან ცარციძე – კომისიის წევრი (საფინანსო დეპარტამენტისა და მატერიალური  რესურსების მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი);
 
დ) ნინო კუტალაძე – რეგისტრატორი (იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი); 

ე) მიხეილ ხურცია - კომისიის მდივანი (იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი).

2. კომისიის შემადგენლობის უფელაბამოსილების  ვადა განისაზღვროს 2 წლით;

3. კომისიას მიენიჭოს სსიპ – ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების დროებით სარგებლობაში გაცემის მიზნით გასამართი საჯარო აუქციონის ჩატარებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ღონისძიებების განხორციელების უფლება მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით;

4. დამტკიცდეს წინამდებარე ბრძანებაზე თანდართული “საჯარო აუქციონის მონაწილეთა რეგისტრაციის ჟურ¬ნალ¬ი”-ს ფორმა (დანართი №1);

5. დამტკიცდეს წინამდებარე ბრძანებაზე თანდართული საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთის ფორმა (დანართი №2);

6. კომისიის სხვა უფლებამოსილებები განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში;

7. წინამდებარე ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;

8. წინამდებარე ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს;

9. ბრძანება ძალაში შედის საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                               დავით ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება