2015-12-22
ბრძანება №:1104/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის  11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01 და 2015 წლის 9 ნოემბრის №206/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის  21 დეკემბრის №47281/02 დასკვნის, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის თ.გაგოშიძის 08.12.2015წ. №45627/02 წარდგინების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ 18005 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის შემდეგი მაგისტრანტები:
     

 

 

 

გვარი , სახელი

პირადი ნომერი

სპეციალობა :

თანხა

 

1

სინჯარაძე ანა

განათლების მეცნიერებები

750

 

 

2

ტოროტაძე ნინო

შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

 

 

3

მენაღარიშვილი ანა

სოციალური , პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგია

750

 

 

4

ბაინდურაშვილი მარიამ

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

750

 

 

5

დავითაშვილი თეონა

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

750

 

6

აბრამაშვილი - აბდუშელიშვილი ლიანა

შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

750

 

7

მატიაშვილი თამარი

განათლების მეცნიერებები

750

 

8

სირბილაძე ხატია

შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

750

 

9

რაზმაძე მარიამ

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

750

 

10

მარღიშვილი თამარ

განათლების მეცნიერებები

750

 

11

იობაშვილი ცირა

შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

750

 

12

ქევხიშვილი თამარ

შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

750

 

13

ქურდაძე დავითი

შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

750

 

14

გორგოშიძე მარიამი

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

750

 

15

ლომსაძე ქეთევან

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია

750

 

16

ნინოშვილი ეკატერინე

განათლების მეცნიერებები

750

 

17

შენგელია თუთა

განათლების მეცნიერებები

750

 

18

ხუციშვილი თამთა

განათლების მეცნიერებები

750

 

19

გეზელიშვილი ქრისტინე

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია

750

 

 

20

გვეტაძე ანნა

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია

750

 

 

21

დვალიძე ნინო

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია

750

 

 

22

ქანთარია ვახტანგ

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია

750

 

23

ღლონტი თამარი

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია

750

 

24

ბლიაძე ნინო

მასწავლებელთა განათლება

385

 

25

ტივაძე ნატო

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია

185

 

26

ჭურღულაშვილი მარიამი

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია

1852. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                  დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება