2013-11-07
ბრძანება №:139/01-01

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალ ,,თსუ მეცნიერების’’ სარედაქციო კოლეგიის შექმნის შესახებ’’ რექტორის 2013 წლის 29 ოქტომბრის №135/01-01 ბრძანებაში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის,  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე  მუხლის პირველი ნაწილის,  52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ე მუხლის, 63-ე მუხლის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის  №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-9 და მე-12 პუნქტების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2013 წლის 4 ნოემბრის №34593/02 წერილის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალ ,,თსუ მეცნიერების’’ სარედაქციო კოლეგიის შექმნის შესახებ’’ რექტორის 2013 წლის 29 ოქტომბრის №135/01-01 ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებულ №1 დანართში შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილება და დამატება:

ა) ბრძანებით დამტკიცებული დანართი №1-ის ,,ი’’ პუნქტის ,,ი.ბ’’ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით -

,,ი.ბ) ნოდარ ცინცაძე - პროფესორი (ფიზიკა), საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, სარედაქციო კოლეგიის წევრი;’’

ბ) ბრძანებით დამტკიცებული დანართი №1-ის ,,ი’’ პუნქტის ,,ი.ზ’’ ქვეპუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის ,,ი.თ’’ ქვეპუნქტი:

,,ი.თ) გრიგოლ სოხაძე – ასოცირებული პროფესორი (მათემატიკა), სარედაქციო კოლეგიის წევრი;’’

2.    დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას წინამდებარე ბრძანების გადაცემა დაინტერესებულ პირთათვის;

3.    ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს;

4.    ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

 

რექტორი, აკადემიკოსი                                    ვლადიმერ  პაპავა    


« უკან დაბრუნება