2014-06-16
ბრძანება №:631/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში (2014 წლის პირველი მარტიდან - 2014 წლის 31 ივლისის ჩათვლით) ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს’’ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის  23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 3 აპრილის №393 ბრძანების,  სსიპ-ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  რექტორის 2014 წლის 17 აპრილის   №56/01-01 ბრძანების, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის  თ. ბერიძის 2014 წლის 10 ივნისის  №18012/02 წერილის და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის რ. სანადირაძის 2014 წლის 13 ივნისის №18399/02 დასკვნის საფუძველზე

                           ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.  დაენიშნოთ სტიპენდია, სსიპ-ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებს 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში  (2014 წლის პირველი მარტიდან  - 2014 წლის 31  ივლისის ჩათვლით) ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს”  პროგრამის ფარგლებში  თითოეულს თვეში 150 ლარი დანართი №1 – ის მიხედვით.  
2. დაევალოს  საფინანსო  დეპარტამენტს, გასცეს თვეში 31200 ლარი, უნივერსიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტით, ,,სახელმწიფო სტიპენდია სტუდენტებს” პროგრამის ფარგლებში, სხვა ხარჯების მუხლში გათვალისწინებული  სახაზინო თანხებიდან.
3.   ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

ადმინისტრაციის  ხელმძღვანელი                               დ. ჩომახიძე


« უკან დაბრუნება