2013-12-30
ბრძანება №:899/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პირველი სემესტრის მაგისტრანტების 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის  23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ქვეპუნქტების,   სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01 და 2013 წლის 25 სექტემბრის №112/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2013 წლის 10 დეკემბრის №38267/02  დასკვნის, ფაკულტეტის  დეკანის მ.შ. ნ.მაჭარაშვილის 06.12.2013წ. №38067/02 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    სპეციალობის გამოცდაში მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათაAფაკულტეტის პირველი სემესტრის შემდეგი მაგისტრანტები:

 პოლიტიკის მეცნიერება -სამაგისტრო პროგრამა (პირველი სემესტრი)        
1.ფრანგიშვილი    ავთანდილ      - 703 ლარი
2.თამაზაშვილი    მედეა               -  205,66 ლარი
3.ქავთარაძე    ნათია                      -  205,66    ლარი    
4.დვალიძე    ვალერიან                 -    703 ლარი
5.ბოკუჩავა    დიმიტრი                 -    703 ლარი
6.კვინჩია     ზაალი                         -    703 ლარი
7.ძულიაშვილი    მანანა                -    205,68 ლარი

საზოგადოებრივი გეოგრაფია - სამაგისტრო პროგრამა (პირველი სემესტრი)

8.სინაურიძე    ვანდა                    -  703 ლარი
9.შათირიშვილი ბექა                   -  170 ლარი
10.ხიმშიაშვილი ქეთევან            -  703 ლარი

ფსიქოლოგია -სამაგისტრო პროგრამა (პირველი სემესტრი)        
    
11.ტყეშელაშვილი    შორენა       -   500,00 ლარი
12.რაზმაძე    მაია                          -   302,75 ლარი
13.მაჭარაშვილი    სოფიო            -   500 ლარი
14.ახმეტელი    ქეთევანი              -   500 ლარი
15.ოქრიაშვილი სოფიკო               -    500 ლარი
16.თედიაშვილი    ანა                    -    500 ლარი
17.გიორგაძე    მარიამი                  -    302,75 ლარი
18.ხიზანიშვილი გვანცა                -    302,75 ლარი
19.ონანაშვილი ეთერი                   -    703 ლარი
20.შეროზია    ნონა                          -    500 ლარი
21.ბარამიძე    ნათია                        -    302,75 ლარი
22.შაველაშვილი ნატო                   -    703 ლარი
23.სინჯიაშვილი  ნინო                   -    500 ლარი

ინტერდისციპლინური პროგრამები - სამაგისტრო პროგრამა (პირველი სემესტრი)    

24.პარუნოვა ალა                             -    594,50 ლარი
25.ბერაია თათული                        -    703 ლარი
26.დვალი თინათინ                        -    594,50 ლარი
27.ახვლედიანი    ენრი                   -    703 ლარი
28.ფრუიძე    ეთერი                        -    703 ლარი
29.კარდანახიშვილი ანნა               -    594,50 ლარი
30.ხარაზიშვილი    თინათინი      -    594,50 ლარი
31.კაპანაძე    მარიამ                        -    703 ლარი

ჟურნალისტიკა -სამაგისტრო პროგრამა (პირველი სემესტრი)    
        
32.ფაჩულია    ნიკა                             -  505,75 ლარი
33.ვახტანგაშვილი    ნატალია         -  703 ლარი
34.სანთელაძე  ლია                            -505,75 ლარი
35.გიგანი მარიამ                                -505,75 ლარი
36.ძველიშვილი    ნატა                     - 703 ლარი
37.გოგოლაშვილი    ნათია               - 505,75 ლარი

სოციალური მუშაობა -სამაგისტრო პროგრამა (პირველი სემესტრი)            
38.ვაჭარაძე    ქეთევანი                     - 703 ლარი

სოციოლოგია - სამაგისტრო პროგრამა (პირველი სემესტრი)    

39.ცაგარელი  ალექსანდრე              -   367,60 ლარი
40.სალთხუციშვილი  ეკატერინე   -   367,60 ლარი
41.სალუქვაძე ნინო                           -   703 ლარი
42.ბექაური    თეონა                          -   367,60 ლარი
43.არაბიძე     ჯემალი                       -   367,60 ლარი
44.კობახიძე    ნინო                           -   367,60 ლარი

საერთაშორისო ურთიერთობა-    სამაგისტრო პროგრამა (პირველი სემესტრი)

45.სარუხანიშვილი    სანდრო–გიორგი   -    703 ლარი
46.ჭუმბურიძე სოფიო                      -    594,50 ლარი
47.ტივაძე ანა                                      -    703 ლარი
48.ღვინჯილია ნათია                       -   594,50 ლარი
     
2.  დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.  ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                 დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება