2013-11-11
ბრძანება №:138/02-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილის თანაშემწის თანამდებობაზე შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ

   ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ და ,,პ” ქვეპუნქტის, "სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილის თანაშემწის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2013 წლის 29 ოქტომბრის №131/02-01 ბრძანების მე-7 პუნქტის საფუძველზე, 
 
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის  მოადგილის თანაშემწის შესარჩევად კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

ა) მარინე ჩიტაშვილი - სოციალურ და პოლტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრული პროფესორი, თსუ  რექტორის  მოადგილე - კომისიის თავმჯდომარე;  
ბ) ნათელა ლაცაბიძე –პერსონალის მართვის დეპარტამენტის უფროსი;
გ)  თეა გერგედავა – საგარეო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი;
დ) ვასილ ბარამიძე – იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

2. დამტკიცდეს უნივერსიტეტის რექტორის  მოადგილის  თანაშემწის თანამდებობაზე შესარჩევი კომისიის მუშაობის წესი (დანართი №1);
3. ბრძანება განთავსდეს თსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების დაგზავნის ფურცელში მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემა;
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

         
ადმინისტრაციის ხელძღვანელი                                                                     დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება