2020-06-03
ბრძანება №:402/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში (2020 წლის პირველი მარტიდან – 2020 წლის 31 ივლისის ჩათვლით) ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს’’ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში (2020 წლის პირველი მარტიდან – 2020 წლის 31 ივლისის ჩათვლით) ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს’’ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ ,,ო’’ და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის   მინისტრის 2020 წლის 23   აპრილის N346391 და სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 05   მაისის   N81/01-01   ბრძანებების,   მედიცინის   ფაკულტეტის   დეკანის   დ.   კორძაიას 26.05.2020წ. N6609/32 წერილის და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის  ე. ენუქიძის  01.06.2020წ. N6787/10 დასკვნის საფუძველზე;

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დაენიშნოთ სტიპენდია, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებს 2019-
2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში (2020 წლის პირველი მარტიდან – 2020 წლის 31 ივლისის ჩათვლით), სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს” პროგრამის ფარგლებში თითოეულს თვეში 150 ლარი შემდეგი თანაფარდობით:

#

გვარი

სახელი

თანხა

1

უგულავა

ბარბარე

150

2

გოხაძე

ოთარი

150

3

ჯიბღაშვილი

დავითი

150

4

დემურაშვილი

ანა

150

5

თედიაშვილი

ნუნუ

150

6

გოგალაძე

ნიკოლოზ

150

7

მჭედლიძე

ნინო

150

8

ხეჩუაშვილი

ნანა

150

9

უმეთაძე

ნინო

150

10

ბაბუნაშვილი

ევგენია

150

11

ჩაფიძე

ფიქრია

150

12

ჯალაღონია

ნინო

150

13

მამედოვი

სუბჰან

150

14

სარკისიან

რუზანა

150

15

ტეტემაძე

მეგი

150

16

კიკნაველიძე

ირაკლი

150

17

ხომასურიძე

დავით

150

18

კვერნაძე

თათია

150

19

გოგიბედაშვილი

ნუცა

150

20

დარსაველიძე

ილია

150

21

ჯალაბაძე

ლანა

150

22

ცისკარაული

თინა

150

23

გუნია

ვერონიკა

150

24

ვასაძე

ნინო

150

25

ქურთაული

მადონა

150

26

გიგინეიშვილი

ქეთო

150

27

გაგოშიძე

თამაზი

150

28

ჯახტანიძე

ქეთევან

150

29

გოზალოვი

ელინა

150

30

იასაღაშვილი

ლუკა

150

31

ბაბერციან

ნუნე

150

32

ღვინიაშვილი

ანა

150

33

გაზდელიანი

ნათელა

150

34

ჩოხელი

ნინო

150

35

ეგიაზარიანი

ანა

150

36

მაისურაძე

ნინო

150

37

მელქონიან

ანნა

150

38

კეკელია

გიორგი

150

39

ბოლოთაშვილი

ნათია

150

40

აბლოთია

ლაშა

150

41

კაკაურიძე

ალექსანდრა

1502. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს, გასცეს თვეში 6150  ლარი, უნივერსიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით, ,,სახელმწიფო სტიპენდია სტუდენტებს” პროგრამის ფარგლებში, სხვა ხარჯების მუხლში გათვალისწინებული სახაზინო თანხებიდან;
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე.
4. წინამდებარე ბრძანება კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცეს დაინტერესებულ პირებს და შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს (საფინანსო დეპარტამენტი, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი, მედიცინის ფაკულტეტი).
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი    ლაშა საღინაძე
« უკან დაბრუნება