2014-02-06
ბრძანება №:175/02-04

,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პირველი სემესტრის მაგისტრანტების 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2013წლის 30 დეკემბრის №899/02-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

    სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ 2013წლის 30 დეკემბერს გამოიცა ბრძანება #899/02-04 ,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათაAფაკულტეტის პირველი სემესტრის მაგისტრანტების 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო  დაფინანსების თაობაზე”. ბრძანების პირველი პუნქტით დაფინანსდა ვახტანგიშვილი ნატალია - 703 ლარის ოდენობით. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის სახელზე, ფაკულტეტიდან გამოგზავნილი 10.01.2014წ. №403/02 წერილით ირკვევა, რომ ნატალია ვახტანგიშვილი ასევე დაფინანსდა ,,2013 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგად ჩარიცხული მაგისტრანტებისათვის და მაგისტრანტებისათვის, რომლებიც 2012 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდის აბსოლუტური ქულით რანჟირების დოკუმენტის საფუძველზე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩაირიცხნენ 2012-2013 სასწავლო წელს და რომელთა ოჯახები რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი ოჯახების  სარეიტინგო ქულა ტოლი ან ნაკლებია 70 000-ზე, 2013-2014 სასწავლიო წელს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მაგისტრატურის აკრედიტებულ საგანმანათლერბლო პროგრამებზე ჩარიცხული მაგისტრანტების სოციალური პროგრამის ფარგლებში, სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის მინიჭების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 20.12.2013წ. №1014 ბრძანებით. აღნიშნულის საფუძველზე ფაკულტეტი ითხოვს ნატალია ვახტანგიშვილის საუნივერსიტეტო დაფინანსების ბრძანებიდან ამოღებას და არსებული თანხის - 703 ლარის გადანაწილებას მაგისტრანტების: ნიკა ფაჩულიას, ლია სანთელაძის, მარიამ გიგანის და ნათია გოგოლაშვილისათვის (თითოეულზე-175.75 ლარი).
   ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე და ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის  23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, 16-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 20.12.2013წ. №1014 ბრძანების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2014 წლის 15.01.2014წ.. #934/02  დასკვნის, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათაA ფაკულტეტის   დეკანის მ.შ. ნ.მაჭარაშვილის 2014 წლის 10.01.2014წ.. №403/02  წარდგინების საფუძველზე,

 ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    შევიდეს ცვლილება ,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათაA ფაკულტეტის  პირველი სემესტრის მაგისტრანტების 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2013წლის 30 დეკემბრის #899/02-04 ბრძანებაში და ბრძანების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
,,1. სპეციალობის გამოცდაში  მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათაAფაკულტეტის პირველი სემესტრის შემდეგი მაგისტრანტები:

  პოლიტიკის მეცნიერება -სამაგისტრო პროგრამა (პირველი სემესტრი)        
1.ფრანგიშვილი    ავთანდილ    - 703 ლარი
2.თამაზაშვილი    მედეა           - 205,66 ლარი
3.ქავთარაძე    ნათია                 - 205,66 ლარი    
4.დვალიძე    ვალერიან        - 703 ლარი
5.ბოკუჩავა    დიმიტრი           - 703 ლარი
6.კვინჩია     ზაალი           - 703 ლარი
7.ძულიაშვილი    მანანა                 - 205,68 ლარი

საზოგადოებრივი გეოგრაფია - სამაგისტრო პროგრამა (პირველი სემესტრი)
8.სინაურიძე    ვანდა                 - 703 ლარი
9.შათირიშვილი ბექა           - 170 ლარი
10.ხიმშიაშვილი ქეთევან        - 703 ლარი

ფსიქოლოგია -სამაგისტრო პროგრამა (პირველი სემესტრი)            
11.ტყეშელაშვილი    შორენა      - 500,00 ლარი
12.რაზმაძე    მაია                 - 302,75 ლარი
13.მაჭარაშვილი    სოფიო     - 500 ლარი
14.ახმეტელი    ქეთევანი           - 500 ლარი
15.ოქრიაშვილი სოფიკო        - 500 ლარი
16.თედიაშვილი    ანა           - 500 ლარი
17.გიორგაძე    მარიამი           - 302,75 ლარი
18.ხიზანიშვილი გვანცა        - 302,75 ლარი
19.ონანაშვილი ეთერი            - 703 ლარი
20.შეროზია    ნონა                 - 500 ლარი
21.ბარამიძე    ნათია                 - 302,75 ლარი
22.შაველაშვილი ნატო           - 703 ლარი
23.სინჯიაშვილი  ნინო           - 500 ლარი

ინტერდისციპლინური პროგრამები - სამაგისტრო პროგრამა (პირველი სემესტრი)    
24.პარუნოვა ალა                  - 594,50 ლარი
25.ბერაია თათული            - 703 ლარი
26.დვალი თინათინ                  - 594,50 ლარი
27.ახვლედიანი    ენრი            - 703 ლარი
28.ფრუიძე    ეთერი             - 703 ლარი
29.კარდანახიშვილი ანნა            - 594,50 ლარი
30.ხარაზიშვილი    თინათინი      - 594,50 ლარი
31.კაპანაძე    მარიამ            - 703 ლარი

ჟურნალისტიკა -სამაგისტრო პროგრამა (პირველი სემესტრი)            
32.ფაჩულია    ნიკა                   - 681.50 ლარი
33.სანთელაძე  ლია             - 681.50 ლარი
34.გიგანი მარიამ                    - 681.50 ლარი
35.ძველიშვილი    ნატა             - 703 ლარი
36.გოგოლაშვილი    ნათია             – 681.50 ლარი

სოციალური მუშაობა -სამაგისტრო პროგრამა (პირველი სემესტრი)            
37.ვაჭარაძე    ქეთევანი               - 703 ლარი

სოციოლოგია - სამაგისტრო პროგრამა (პირველი სემესტრი)           
38.ცაგარელი  ალექსანდრე          - 367,60 ლარი
39.სალთხუციშვილი  ეკატერინე    - 367,60 ლარი
40.სალუქვაძე ნინო                      - 703 ლარი
41.ბექაური    თეონა                  - 367,60 ლარი
42.არაბიძე     ჯემალი                - 367,60 ლარი
43.კობახიძე    ნინო                      - 367,60 ლარი

საერთაშორისო ურთიერთობა-    სამაგისტრო პროგრამა (პირველი სემესტრი)
44.სარუხანიშვილი    სანდრო–გიორგი    - 703 ლარი
45.ჭუმბურიძე სოფიო                 - 594,50 ლარი
46.ტივაძე ანა                        - 703 ლარი
47.ღვინჯილია ნათია                  - 594,50 ლარი.”

2.    დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3.  ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.   ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                  დ. ჩომახიძე


« უკან დაბრუნება