2014-04-17
ბრძანება №:816/01-04

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კურსდამთავრებულთა სახელზე დიპლომის გაცემის თაობაზე

    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი - მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა", "ბ" "ო" და "პ" ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტის, 43-ე მუხლის პირველი და მეორე პუქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის #127/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის, "სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების საჯაროდ გამოცხადების წესის დამტკიცების შესახებ" თსუ-ს რექტორის 2010 წლის 13 სექტემბრის №83/01-01 ბრძანების და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2014 წლის 4 აპრილის №2129/27 (№11640/02, 04.04.2014) წარდგინების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    გაიცეს ბაკალავრის დიპლომი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2014 წლის კურსდამთავრებულთა სახელზე, რომელთაც ფაკულტეტის საატესტაციო კომისიის 2014 წლის 11 მარტის №1 გადაწყვეტილებით მიენიჭათ:

ა) ფილოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი
სწავლების ძირითადი დარგი _ ქართული ფილოლოგია
დიპლომი ჩვეულებრივი:


1.        აბდუშელიშვილი ანა    
2.        ბერაძე ანა    
3.        გილიგაშვილი ნინო    
4.        დახუნდარიძე ელისო    
5.        ედიშერაშვილი სალომე    
6.        ენუქიძე მარიამი    
7.        კუდუხაშვილი ანი    
8.        მეზურნიშვილი ლანა    
9.        მეხაშიშვილი სოფიკო    
10.        მიგინეიშვილი სალომე    
11.        რაზმაძე ქეთევანი    
12.        ტაბატაძე ჯული    
13.        ფხალაძე მარიამ    
14.        ქადარია ნინო    
15.        ჩოხელი ქეთევან    
16.        ჯიმშელაძე ეკატერინე    

სწავლების ძირითადი დარგი: ინგლისური ფილოლოგია
დიპლომი ჩვეულებრივი


1.        ბალაევა ნათია    
2.        გიორგაძე თამთა    
3.        გორდულავა რუსუდან    
4.        კაჭარავა სალომე    
5.        კვაშილავა მარიკა    
6.        კობიაშვილი ანა    
7.        მარჯანიძე გურანდა    
8.        მეგრელიძე თამარ    
9.        მისაბიშვილი მარიამ     
10.        მიქელაძე თამარ    
11.        მორჩაძე თამარ    
12.        მოსიაშვილი ია    
13.        ნაკულაშვილი მარიამი    
14.        რობაქიძე ნინო    
15.        რუსიეშვილი რუსუდან    
16.        საბაძე ნინო    
17.        სამსონიძე თამარი    
18.        სიჭინავა შალვა    
19.        ფურცელაძე თამილა    
20.        ქევანიშვილი მარიამ    
21.        შალამბერიძე სალომე    
22.        შანიძე თამთა    
23.        შუბითიძე ნინო    
24.        ჩუთლაშვილი იზა    
25.        ჩხიტაძე ეკა    
26.        წიკლაური თეონა    
27.        ჭაჭუა ანნა    
28.        ხახიშვილი თამარი    
29.        ხვედელიძე ნესტანი    
30.        ხიზანაშვილი მაია    
31.        ჯალიაშვილი ლია    
32.        ჯაყელი სოფიკო    

სწავლების ძირითადი დარგი: გერმანული ფილოლოგია
დიპლომი ჩვეულებრივი


1.        არუთინოვი ლეილა    
2.        გავაშელი სოფიო    
3.        გოგილავა სალომე    
4.        ზოიძე სალომე    
5.        მოდებაძე სოფიკო    
6.        ტაბახმელაშვილი ნინო    
7.        შიოშვილი ქეთევანი    
8.        ჩაჩუა მარიკა    

სწავლების ძირითადი დარგი: ფრანგული ფილოლოგია
დიპლომი ჩვეულებრივი


1.        ბაისონაშვილი ანა     
2.        გაგოშიძე ირინე    
3.        ვარაზაშვილი სალომე    
4.        მუღალაშვილი სალომე    
5.        სიხარულიძე თამარ    
6.        ქარჩხაძე ნინო    

სწავლების ძირითადი დარგი: იტალიური ფილოლოგია
დიპლომი ჩვეულებრივი

1.        გურგენიძე მარიამ    

ბ) ამერიკისმცოდნეობის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი
სწავლების ძირითადი დარგი: ამერიკისმცოდნეობა
დიპლომი ჩვეულებრივი


1.        ბეჟუაშვილი სოფიკო    
2.        ბილაძე თამარ    
3.        ელანიძე ნანა    
4.        კობიაშვილი ნინო    
5.        ლომია მარიამი    
6.        მეგრელიშვილი სალომე    
7.        მეტრეველი ნათია    
8.        ოქუაშვილი მაია    
9.        უსტიაშვილი თამარი    
10.        უშვერიძე სალომე    
11.        ცქიფურიშვილი ანა    
12.        ჭელიძე თამთა    

გ) აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი
სწავლების ძირითადი დარგი: თურქოლოგია
დიპლომი ჩვეულებრივი


1.        მეგრელიშვილი ნინო    

სწავლების ძირითადი დარგი: არაბისტიკა
დიპლომი ჩვეულებრივი

#    გვარი, სახელი    პირადი ნომერი
1.        იაკობიშვილი ნათია    
2.        მარტყოფლიშვილი ქეთევან    

სწავლების ძირითადი დარგი: ებრაისტიკა-არამეისტიკა
დიპლომი ჩვეულებრივი

1.        ოზაშვილი ლიგია    

დ) ფილოსოფიის  ბაკალავრის  აკადემიური ხარისხი
სწავლების ძირითადი დარგი: ფილოსოფია
დიპლომი ჩვეულებრივი

1.        ბასარია ნათია    
2.        ბახტაძე თამარ    
3.        ბერიძე სოფიკო    
4.        გელოვანი ნინო    

ე) ისტორიის ბაკალავრის აკადემიური
სწავლების ძირითადი დარგი - ისტორია
დიპლომი ჩვეულებრივი


1.        გაბინაშვილი შორენა    
2.        გოგრიჭიანი ნინო    
3.        თათარიშვილი ნათია    
4.        კიკაძე მირზა    
5.        ძიძიგური ნინო    

ვ) ეთნოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი
სწავლების ძირითადი დარგი - ეთნოლოგია
დიპლომი ჩვეულებრივი

1.        არახამია თამარ    
ზ) ხელოვნებათმცოდნეობის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი   
სწავლების ძირითადი დარგი - ხელოვნებათმცოდნეობა
დიპლომი ჩვეულებრივი


1.        გვაზავა ნინო   
2.        შონია თამრიკო   
3.        ფსუტური ნუგზარ   

2.    გაიცეს ბაკალავრის დიპლომი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2013 წლის კურსდამთავრებულ ნინო ლეკიშვილის (პ/ნ 01001070875) სახელზე, რომელსაც ფაკულტეტის საატესტაციო კომისიის 2014 წლის 11 მარტის #1 გადაწყვეტილებით მიენიჭა ფილოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი (სწავლების ძირითადი დარგი – ფრანგული ფილოლოგია, დიპლომი – ჩვეულებრივი);
3.    გაიცეს ბაკალავრის დიპლომი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2013 წლის კურსდამთავრებულ ხატია სარუხანიშვილის (პ/ნ 61006063469) სახელზე, რომელსაც ფაკულტეტის საატესტაციო კომისიის 2014 წლის 11 მარტის #1 გადაწყვეტილებით მიენიჭა აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი (სწავლების ძირითადი დარგი – თურქოლოგია, დიპლომი – ჩვეულებრივი);
4.    შეტანილ იქნეს ინფორმაცია (ერთი დღის ვადაში) საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში;
5.    ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
6.    ბრძანების დაინტერესებული პირთათვის გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;
7.    ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


რექტორი, პროფესორი                          აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა


« უკან დაბრუნება