2019-10-17
ბრძანება №:222/02-01

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 24 ოქტომბრის N283/02-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 24 ოქტომბრის N283/02-01 ბრძანებაში  ცვლილებისა და დამატების  შეტანის თაობაზე


,,უმაღლესი  განათლების  შესახებ’’  საქართველოს  კანონის  23-ე  მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 53-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის, 56-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების, 57-ე მუხლის, 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „ნ“, ,,ო“ ,,პ“ ქვეპუნქტების და მე-2 პუნქტის, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ნანა გაფრინდაშვილის 2019 წლის 08 ოქტომბრის N19295/27 და თსუ ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის ზურაბ გაიპარაშვილის 2019 წლის 09 ოქტომბრის N19533/10 კორესპონდენციების საფუძველზე,


ვბრძანებ:


1. შევიდეს შემდეგი ცვლილება და დამატება   ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 24 ოქტომბრის N283/02-01 ბრძანებაში:

ა) ბრძანებით დამტკიცებული დანართი N1-ის პირველი მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
 ,,3. თათია მემარნიშვილი - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე არსებული იაპონური ენისა და კულტურის ცენტრის კოორდინატორი, ცენტრში არსებულ მატერიალურ რესურსებზე პასუხისმგებელი პირი.“;


ბ) ბრძანებით დამტკიცებული დანართი N1-ის 28-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მქონე 47-ე პუნქტი:
,,47. თამარ წიკლაური – თსუ იურიდიული ფაკულტეტის ბიბლიოთეკარი, ფაკულტეტის ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში (ი. ჭავჭავაძის გამზ. N3) არსებულ ასლგადამღებ აპარატსა და N:DYGE092560 საკონტროლო - სალარო აპარატზე  მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი.“.


2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
3. ბრძანება ძალაში შედის გამოცემისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი           ლაშა საღინაძე

« უკან დაბრუნება