2016-06-13
ბრძანება №:562/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ერთსაფეხურიანი სწავლების სტუდენტების და მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მედიცინის ფაკულტეტის ერთსაფეხურიანი სწავლების სტუდენტების და  მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ ,,ო’’ და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, მე-2 პუნქტის, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის   2015 წლის 29 დეკემბრის №213/02-01 ბრძანების, სსიპ–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01 და 2016 წლის 7 აპრილის №50/01-01 ბრძანებების, ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის დ. კორძაიას 06.06.2016წ. №19028/02 მიმართვის და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 09.06.2016წ. №19496/02 დასკვნის საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ,  2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ   19175 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, მედიცინის ფაკულტეტის ერთსაფეხურიანი სწავლების სტუდენტები და მაგისტრანტები შემდეგი თანაფარდობით:


N

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

ლარი

1

იმნაძე

ნინო

1406.25

2

ფრანგულაშვილი

თეონა

1406.25

3

ქარქუსაშვილი

ნატო

1406.25

4

კრავეიშვილი

ციცინო

1406.25

5

გიგინეიშვილი

ქეთო

337

6

ნემსაძე

თამარი

759

7

ღაჭავა

ზაზა

759

8

კოპაძე

საბა

759

9

იმნაძე

ნინო

759

10

ხელიძე

თეონა

759

11

ბებერაშვილი

გიორგი

759

12

ზურაბაშვილი

ლია

759

13

მაღლაკელიძე

მალი

759

14

აბესაძე

ანი

759

15

გოჩაშვილი

მარიამ

337

16

როხვაძე

ქრისტინე

759

17

შამბეშოვი

ქრისტინა

759

18

ბლიაძე

კონსტანტინე

562.5

19

ჩიკვაიძე

სალომე

759

20

ბერიძე

ნათია

562.5

21

ხუბულავა

ანა

759

22

ჯიბუტი

სალომე

562.5

23

ხეჩუაშვილი

ნანა

562.5

24

ზედელაშვილი

მარი

759


2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს, შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები სტუდენტების და მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის                                    
მოვალეობის შემსრულებელი,
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე                      ე. ქემოკლიძე
« უკან დაბრუნება