2014-01-15
ბრძანება №:38/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II, III, V და VII სემესტრის მაგისტრანტებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

 ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ქვეპუნქტების,   სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01 და 2013 წლის 25 სექტემბრის №112/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2014 წლის 14 იანვრის №635/02  დასკვნის, ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტის  დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის თ.ბერიძის 30.12.2013წ. №40543/02 წარდგინების საფუძველზე,
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1.    მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ,  2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II, III, V და VII სემესტრის მაგისტრანტები:

ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა III სემესტრი
a)    შეკიშვილი ნანა  – 1406.25 ლარი
ბ)  ბაბუციძე თეიმურაზ – 1406.25 ლარი
გ)    გურაშვილი რუსუდან – 421.87 ლარი
დ)    ამვროსოვი ნათია– 421.87 ლარი
ე)    ჭანტურია მარიამი – 421.87 ლარი
ვ)    მახარაშვილი ლიკა – 421.87 ლარი
ზ)    ექიზაშვილი სალომე – 421.87 ლარი
თ)    ხეთაგაშვილი ნინო – 984.37 ლარი
ი)    მარღია ცოტნე – 703.12 ლარი
კ)    ბესელია თინათინ – 703.12 ლარი

ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა V სემესტრი
ლ)    ბურდული დავით – 421.87 ლარი
მ)    ზაკალაშვილი ციცინო – 421.87 ლარი
ნ)    ქომეთიანი თინათინი – 703.12 ლარი
ო)    შაკაია ხატია – 421.87 ლარი
პ)    ჟორჟიკაშვილი ნინო – 703.12 ლარი
ჟ)    ახვლედიანი ანა – 421.87 ლარი
რ)    გუგუჩია ირაკლი – 703.21 ლარი
ს)    აბჟანდაძე ციცინო – 421.87 ლარი
ტ)    მუმლაძე თინათინ – 421.87 ლარი
უ)    ჩხეტიანი ხატია – 421.87 ლარი
ფ)    მახარაძე ნიკა – 421.87 ლარი
ქ)    ჩაჩხიანი ანა – 421.87 ლარი
ღ)    სალიაშვილი ანა – 421.87 ლარი

ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა VII სემესტრი
ღ)    ტოკლიკიშვილი მარიამი – 703.12 ლარი
ყ)    ხუციშვილი გიორგი – 703.12 ლარი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა II სემესტრი
ა)    დგებუაძე გვანცა _1406.25ლარი
ბ)    ტეფნაძე ლევანი _1406.25 ლარი
გ)    მორჩილაძე გიორგი _ 1406.25 ლარი
დ)    ღამბაშიძე ქეთევან _ 1406.25 ლარი
ე)    მელიქიშვილი არჩილ 1406.25 ლარი
ვ)    ღუტიძე თამარ  _ 1406.25 ლარი
ზ)    აბესაძე ნინო _ 1406.25 ლარი
თ)    ლატარია სოფიკო _ 1406.25 ლარი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა III სემესტრი
ი)    წულუკიძე მარიამი _ 1406.25 ლარი
კ)    ტალიკაძე ნინო  _ 1406.25 ლარი
ლ)    სირაძე თამარ _ 1406.25 ლარი
მ)    გვრიტიშვილი ანა _ 1406.25 ლარი
ნ)    ლომოური ანი _ 421.87 ლარი
ო)    კვირჩილაძე მარიამ _ 1406.25 ლარი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა V სემესტრი
პ)    გაგუა მარიამ _ 1406.25 ლარი
ჟ)    მათიაშვილი ნინო _ 1406.25 ლარი

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა VII სემესტრი
რ)    ჩაგელიშვილი – 703.12 ლარი
ს)    დრიაშვილი ნინო – 421.87 ლარი
ტ)    ხანიაშვილი გვანცა – 421.87 ლარი
უ)    მჭედლიძე ნიკოლოზ – 703.12 ლარი
ფ)    პაპაშვილი გვანცა – 421.87 ლარი
ქ)    აბზიანიძე თამთა – 421.87 ლარი
ღ)    ჭყოიძე ლევანი – 703.12 ლარი
ყ)    ზერეკიძე თამარ – 421.87 ლარი
შ)    ფანჯავიძე ნინო – 984.37 ლარი
ჩ)    ბურდული ანა – 421.87 ლარი
ც)    ბაქრაძე თამარი – 984.37 ლარი
ძ)    დევნოზაშვილი მარიამი – 703.12 ლარი
წ)    ქარაული მარიამი – 984.37 ლარი
ჭ)    ლაგვილავა ცირა – 984.37 ლარი
ხ)    ვაჩნაძე ალექსანდრე – 703.12 ლარი

ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამა III სემესტრი
ა)    ბაღდავაძე  ქრისტინე   – 984.37 ლარი

ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამა V სემესტრი
ბ)    სეხნიაშვილი გვანცა –  421.87 ლარი
გ)    კიიანი მარია – 703.12 ლარი
დ)    ფოცხვერაშვილი ანა – 703.12 ლარი
ე)    ჯამრულიძე სოფიო –703.12 ლარი
ვ)    ფრუიძე ელისო – 421.87 ლარი
ზ)    ტაბატაძე რუსუდან – 703.12 ლარი
თ)    დათუკიშვილი ანა – 421.87 ლარი
ი)    პაპავა თამარი – 703.12 ლარი
ო)    ფანცულაია ფიქრია – 984.37 ლარი
პ)    ჩალაძე მარიამი – 703.12 ლარი
ჟ)    ლაკლაკიშვილი მამუკა – 703.12 ლარი

ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამა VII სემესტრი
რ)    ბრეგვაძე თამარი – 1406.25 ლარი
ტ)    ბენდელიანი ალექსანდრე – 1406.25 ლარი
უ)    ხუბუა მარიამი – 1406.25 ლარი
ფ)    ფოლადაშვილი გიორგი – 1406.25 ლარი
ქ)    ოთიაშვილი თეონა – 703.12  ლარი
ღ)    მერებაშვილი ანნა – 984.37 ლარი

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3.  ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.   ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                  დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება