2015-09-03
ბრძანება №:152/01-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების სასერტიფიკატო კურსის “SISCOS- ს ქსელის სერტიფიცირებული სპეციალისტის კურსის (CCNA)” დამტკიცების შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების სასერტიფიკატო კურსის “SISCOS- ს ქსელის სერტიფიცირებული სპეციალისტის კურსის (CCNA)” დამტკიცების შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის,საქართველოსზოგადიადმინისტრაციულიკოდექსის51-ე მუხლის პირველი ნაწილის,52-ე მუხლისპირველინაწილის, 54–ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ემუხლის, 61-ე მუხლის,,,საჯაროსამართლისიურიდიულიპირის − ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისწესდებისდამტკიცებისთაობაზე’’ საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრის2013წლის 11 სექტემბრის  #135/ნბრძანებითდამტკიცებული  ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისწესდების  მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის,  მე-8 პუნქტის ,,ა”, ,,პ" ქვეპუნქტებისა და მე-9 პუნქტის, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის 2015 წლის 1Mმაისის 14922\02 და აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის უფროსის 2015 წლის 6 მარტის #9021/02 წერილების საფუძველზე,   


                                  ვბრძანებ: 
1. დამტკიცდეს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების სასერტიფიკატო კურსი “SISCOS-ს ქსელის სერტიფიცირებული სპეციალისტის კურსის (CCNA)”                           (დანართი  N1).
2.  დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას წინამდებარე ბრძანების განთავსება ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება.
3.  ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. წინამდებარე ბრძანების ძალაში შესვლის დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს რექტორის 2011 წლის 12 სექტემბრის #88/01-01 ბრძანება. 5.  ბრძანება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯაროდ გამოცხადებისთანავე. 


    რექტორი, პროფესორი                          აკადემიკოსი   ვლადიმერ  პაპავა      
« უკან დაბრუნება