2017-03-10
ბრძანება №:62/02-01

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების სასერტიფიკატო ან/და ტრენინგ კურსების საფასურის თსუ-ის პერსონალისათვის ეტაპობრივი გადახდის უფლების მინიჭების შესახებ

სსიპ  ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი  განათლების  სასერტიფიკატო ან/და ტრენინგ კურსების საფასურის თსუ-ის პერსონალისათვის ეტაპობრივი გადახდის უფლების მინიჭების შესახებ


    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ე მუხლის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული  სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი  პუნქტის ,,ნ’’ ქვეპუნქტის, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრის უფროსის 2017 წლის 06 მარტისN№2732/10   წერილის  საფუძველზე, 

 ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:     

1. თსუ-ის პერსონალს მიეცეს უფლება უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრის სასერტიფიკატო და ტრენინგ კურსების საფასური გადაიხადონ ეტაპობრივად, უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანხმობის საფუძველზე.
2. ამ ბრძანების პირველი პუნქტის მიზნებისათვის თსუ-ის პერსონალი ვალდებულია წერილობითი განცხადებით მიმართოს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, რომელშიც მითითებული იქნება შესაბამისი სასერტიფიკატო ან/და ტრენინგ კურსის საფასურის გადახდის ეტაპები და ეტაპობრივად გადასახდელი თანხის ოდენობა.
3. თსუ-ის პერსონალს წინამდებარე ბრძანებით განსაზღვრული უფლება ენიჭება მხოლოდ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანხმობის შემთხვევაში. 
4. დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას წინამდებარე ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისათვის;
5. დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს ბრძანების განთავსება უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე;
6. ბრძანება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯაროდ გამოცხადებისთანავე. 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                             ნუნუ ოვსიანიკოვა                  

« უკან დაბრუნება