2012-06-19
ბრძანება №:78/01-01

"ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ და ასისტენტ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" რექტორის 2012 წლის 15 მარტის #42/01-01 ბრძანების გაუქმების თაობაზე

"ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ და ასისტენტ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ"  რექტორის 2012 წლის 15 მარტის #42/01-01 ბრძანების გაუქმების თაობაზე

    "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის კანონის 22-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის #208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის,  მე-2 პუნქტის "ა", "ბ", "ს", "ტ "ქვეპუნქტების, მე-3 მუხლის და სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის                                                                  ნ. ბელქანიას 2012 წლის 15 ივნისის #14465/02 წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    გაუქმდეს "ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ და ასისტენტ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" რექტორის  2012 წლის 15 მარტის #42/01-01 ბრძანება.
2.   დაევალოს კანცელარიას ბრძანების დაინტერესებული პირისა და დაგზავნის ფურცელში მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემა.


     

რექტორი                                          ალექსანდრე კვიტაშვილი                                     

« უკან დაბრუნება