2017-02-06
ბრძანება №:236/02-04

,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2016 წლის 28 დეკემბრის №1145/02-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2016 წლის 28 დეკემბრის №1145/02-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების   მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, უნივერსიტეტის ადმინისტარციის ხელმძღვანელის 2016 წლის 28 დეკემბრის №221/02-02 ბრძანების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2017 წლის 30 იანვრის №375/10 დასკვნის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის თ. პაპასქირის 27.01.2017წ. №281/27 წარდგინებების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შევიდეს ცვლილებები სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2016 წლის                      28 დეკემბრის №1145/02-04 ბრძანებაში და ბრძანების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ    2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დაფინანსდნენ   58864.15 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  შემდეგი მაგისტრანტები:


#

გვარი

სახელი

პირადი №

თანხა (ლარი)

1

ფარქოსაძე

ანი

555.32

2

გელიაშვილი

სოფიკო

1406.25

3

ქვარაია

სალომე

1406.25

4

გაბაძე

ლიკა

451.10

5

ჩინჩალაძე

გვანცა

451.10

6

ჭავჭანიძე

ვერიკო

451.10

7

გაფრინდაშვილი

ლოლა

832.98

8

ჩილინგარაშვილი

გია

1110.64

9

სუხიტაშვილი

ანი

1370.35

10

ჯაგუნავა

პავლიკა

1406.25

11

რამიშვილი

ლანა

832.98

12

მსხვილიძე

თათია

277.66

13

ყანჩაშვილი

სოფიკო

277.66

14

ჭინჭარაული

მარიამ

832.98

15

ასანიძე

ელზა

277.66

16

დიდებაშვილი

ანი

1406.25

17

დოლბაია

ქრისტინე

546.35

18

წიქარიშვილი

ელენე

546.35

19

ლომთაძე

ანა

1406.25

20

კაპანაძე

ეკატერინე

962.50

21

ჩარბაძე

თათია

962.50

22

ომიაძე

ნინო

277.66

23

ქურდიანი

ქეთევან

555.32

24

პაპიკიან

ვარდან

277.66

25

ბიკაშვილი

ნიკოლოზ

277.66

26

სოზიაშვილი

თინათინ

832.98

27

ჯალაღონია

მადონა

555.32

28

მალუტაშვილი

ნინო

1388.30

29

ცაგარეიშვილი

თემური

277.66

30

ბაღაშვილი

ნინო

832.98

31

მიქავა

მზისადარ

537.37

32

დალაქიშვილი

გვანცა

1406.25

33

სილაქაძე

თამარ

1388.30

34

ოყრეშიძე

მარიამ

277.66

35

კორკოტაშვილი

დავითი

832.98

36

სხირტლაძე

ნინო

832.98

37

ბურჯანაძე

მარიკა

1406.25

38

ბუსხრიკიძე

ანა

1370.35

39

არდია

იოანე

277.66

40

პოილარაშვილი

თორნიკე

1249.47

41

ტლაშაძე

თინათინ

1249.47

42

ჭეიშვილი

თინათინ

1110.64

43

სიბაშვილი

თათია

1406.25

44

გარსევანიშვილი

თეონა

1406.25

45

გვრიტიშვილი

სოფიკო

1406.25

46

ზედელაშვილი

მარიამი

223.81

47

ეჯიბია

ომიკო

277.66

48

ბოჭორიშვილი

სალომე

1406.25

49

ბუაძე

თამარ

268.68

50

გოგოლიშვილი

თეა

268.68

51

ჭითანავა

მარიკა

555.32

52

ციმინტია

ქეთევან

555.32

53

მათიაშვილი

მარიამი

555.32

54

რუხაძე

მარიამ

555.32

55

ჯიღაური

ნინო

1110.64

56

ფაცურია

თანანა

1406.25

57

შოვნაძე

ნინო

1406.25

58

ქობულაძე

სოფიკო

519.42

59

უსტარაშვილი

დაჩი

1110.64

60

ციცვიძე

მაია

277.66

61

ბერძენიშვილი

ბესარიონ

277.66

62

ბოლქვაძე

კონსტანტინე

1388.30

63

ნიჟარაძე

მანანა

555.32

64

წამალაშვილი

ნინო

832.98

65

ჭოლიკაური

რუსუდანი

1406.25

66

მაჭავარიანი

ზურაბი

537.37

67

კონჯარია

დიანა

277.66

68

ხატაშვილი

არჩილ

555.32

69

ხიდეშელი

მარიამ

555.32

70

გვარამაძე

ნინო

1110.64

71

კვირკველია

მაია

1110.64

72

წერეთელი

ავთანდილ

555.32


2.  დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3.   ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4.  დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5.     ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                   ნ.ოვსიანიკოვა                       

« უკან დაბრუნება