2014-09-03
ბრძანება №:117/02-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის თაობაზე

  ,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ე მუხლის, ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (საიდენტიფიკაციო კოდი 204864548) გარდაქმნის (რეორგანიზაციის) შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 29 ივლისის №187 დადგენილების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე–16 მუხლის პირველი პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტის, ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის და საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ტ. ზარანდიას 2014 წლის 18 ივლისის №22288/02 კორესპონდენციის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვის შედეგად დადებული ხელშეკრულებების პირობების შესრულების კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით, შეიქმნას სახელმწიფო შესყიდვების სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფი, შესყიდული საქონლის, სამუშაოს, მომსახურების სპეციფიკის სახეობისა და ჯგუფების გათვალისწინებით, შემდეგი შემადგენლობით:
ა) ბესიკ ალადაშვილი  -  საფინანსო დეპარტამენტის და მატერიალური     რესურსების   მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი, ჯგუფის ხელმძღვანელი;
ბ) მურმან ცარციძე  - საფინანსო დეპარტამენტის და მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი,  ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე.
გ) სამშენებლო, სარემონტო სამუშაოებისა და სამშენებლო მასალების ინსპექტირების ჯგუფი:  


გ.ა) ბესიკ ალადაშვილი -  საფინანსო დეპარტამენტის და მატერიალური     რესურსების   მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი, ინსპექტირების ჯგუფის ხელმძღვანელი;
გ.ბ) მურმან ცარციძე -   საფინანსო დეპარტამენტის და მატერიალური რესურსების  მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი,  ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე;
გ.გ) ნინო კუტალაძე - იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;
გ.დ) ზურაბ კუბლაშვილი – შიდა აუდიტის სამსახურის მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
გ.ე) ზურაბ კილასონია - მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსი;
გ.ვ) ირაკლი მაისურაძე - მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის  ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსის მოადგილე; 
გ.ზ) თეიმურაზ ხარატიშვილი – მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი;
გ.თ) ნუგზარ გოგობერიშვილი - მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.

დ) კომპიუტერული ტექნიკის, მაკომპლექტებელი და სათადარიგო ნაწილების ინსპექტირების ჯგუფი:
დ.ა) ბესიკ ალადაშვილი - საფინანსო დეპარტამენტის და მატერიალური     რესურსების   მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი, ინსპექტირების ჯგუფის ხელმძღვანელი;
დ.ბ) მურმან ცარციძე -  - საფინანსო დეპარტამენტის და მატერიალური რესურსების  მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი,  ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე;
დ.გ) ნინო კუტალაძე - იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;
დ.დ) ზურაბ კუბლაშვილი –შიდა აუდიტის სამსახურის მონიტორინგის  განყოფილების  მთავარი სპეციალისტი;
დ.ე) შოთა ბარბაქაძე –საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი;  
დ.ვ) ცისანა გავაშელი – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;
დ.ზ) ბაქარი გეგეჭკორი - საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მონაცემთა ბაზების პროგრამისტი.
ე) საკანცელარიო საქონლის, ქაღალდის, სანიტარულ - ჰიგიენური საქონლის ინსპექტირების ჯგუფი: 
ე.ა) ბესიკ ალადაშვილი - საფინანსო დეპარტამენტის და მატერიალური     რესურსების   მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი, ინსპექტირების ჯგუფის ხელმძღვანელი;


ე.ბ) მურმან ცარციძე - საფინანსო დეპარტამენტის და მატერიალური რესურსების  მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი,  ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე; 
ე.გ) ნინო კუტალაძე - იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;
ე.დ)ზურაბ კუბლაშვილი –შიდა აუდიტის სამსახურის მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი. 
ე.ე) თენგიზ სირაძე – გამომცემლობის პოლიგრაფიული უზრუნველყოფის კოორდინატორი;
ე.ვ) ნიკოლოზ ხატიაშვილი - საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; 
ე.ზ) გურამ ხოსიშვილი  - გამომცემლობის სპეციალისტი; 
ე.თ) ერეკლე კუპატაძე – მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სამეურნეო განყოფილების უფროსი.

ვ) ლაბორატორიული მოწყობილობების, ხელსაწყოებისა და სპეციალიზირებული სასწავლო ტექნიკის  ინსპექტირების ჯგუფი: 
ვ.ა) ბესიკ ალადაშვილი -  საფინანსო დეპარტამენტის და მატერიალური     რესურსების   მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი, ინსპექტირების ჯგუფის ხელმძღვანელი;
ვ.ბ) მურმან ცარციძე -  - საფინანსო დეპარტამენტის და მატერიალური რესურსების  მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი,  ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე;
ვ.გ) ნინო კუტალაძე - იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;
ვ.დ) ზურაბ კუბლაშვილი  -  შიდა აუდიტის სამსახურის მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
ვ.ე) შოთა ბარბაქაძე - საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი;   
ვ.ვ) ცისანა გავაშელი – სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი; 
ვ.ზ) ბაქარი გეგეჭკორი - საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მონაცემთა ბაზების პროგრამისტი. 

ზ) სასტამბო და საგამომცემლო მომსახურების ინსპექტირების ჯგუფი: 
ზ.ა) ბესიკ ალადაშვილი -  საფინანსო დეპარტამენტის და მატერიალური     რესურსების   მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი, ინსპექტირების ჯგუფის ხელმძღვანელი;
ზ.ბ) მურმან ცარციძე -   საფინანსო დეპარტამენტის და მატერიალური რესურსების  მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი;  ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე; 
ზ.გ) ნინო კუტალაძე - იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;

ზ.დ) ზურაბ კუბლაშვილი  - შიდა აუდიტის სამსახურის მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი. 

ზ.ე) თენგიზ სირაძე – გამომცემლობის პოლიგრაფიული მომსახურების კოორდინატორი;
ზ.ვ) ნიკოლოზ ხატიაშვილი - საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; 
ზ.ზ) გურამ ხოსიშვილი  - გამომცემლობის სპეციალისტი; 

თ) ავეჯის, სასწავლო და სამეურნეო ინვენტარის ინსპექტირების ჯგუფი:
თ.ა) ბესიკ ალადაშვილი -  საფინანსო დეპარტამენტის და მატერიალური     რესურსების   მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი, ინსპექტირების ჯგუფის ხელმძღვანელი;
თ.ბ) მურმან ცარციძე -  საფინანსო დეპარტამენტის და მატერიალური რესურსების  მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი,  ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე;
თ.გ) ნინო კუტალაძე - იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;
თ.დ) ზურაბ კუბლაშვილი  -  შიდა აუდიტის სამსახურის მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი. 
თ.ე) ირაკლი მაისურაძე – მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის  ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსის მოადგილე; 
თ.ვ) ერეკლე კუპატაძე - მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სამეურნეო განყოფილების უფროსი.

ი) ლიფტების მომსახურების ინსპექტირების ჯგუფი:
ი.ა) ბესიკ ალადაშვილი -  საფინანსო დეპარტამენტის და მატერიალური     რესურსების   მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი, ინსპექტირების ჯგუფის ხელმძღვანელი;
ი.ბ) მურმან ცარციძე -   საფინანსო დეპარტამენტის და მატერიალური რესურსების  მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი,  ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე;
ი.გ) ნინო კუტალაძე - იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;
ი.დ) ზურაბ კუბლაშვილი  -  შიდა აუდიტის სამსახურის მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
ი.ე) ზურაბ კილასონია - მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსი;
ი.ვ) თედორე ჯანგულაშვილი - მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ექსპლუატაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.

კ) ავტოპარკის ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის ინსპექტირების ჯგუფი:
კ.ა) ბესიკ ალადაშვილი -  საფინანსო დეპარტამენტის და მატერიალური     რესურსების   მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი, ინსპექტირების ჯგუფის ხელმძღვანელი;
კ.ბ) მურმან ცარციძე -   საფინანსო დეპარტამენტის და მატერიალური რესურსების  მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი,  ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე;
კ.გ) ნინო კუტალაძე - იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;
კ.დ) ზურაბ კუბლაშვილი  -  შიდა აუდიტის სამსახურის მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
კ.ე) ოთარ გოგიტაშვილი - მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ავტოფარეხის უფროსი
კ.ვ) გიორგი ზარნაძე – მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი;
კ.ზ) გიორგი დარჯანია – მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ავტოფარეხის მძღოლი.

2.  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შედეგად დადებული ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლი  და ზედამხედველობა განხორციელდეს საჭიროების შემთხვევაში - შესყიდული საქონლის, სამუშაოს, მომსახურების სპეციფიკისა და  ღირებულებების  გათვალისწინებით.
3. ცალკეულ შემთხვევებში, შესყიდული საქონლის, სამუშაოს და მომსახურების სპეციფიკიდან გამომდინარე, ინსპექტირების ჯგუფებში მოწვეულ იქნან შესაბამისი დარგის (სფეროს) ექსპერტები ან შეიქმნას დამოუკიდებელი ჯგუფი. 
4. ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნა ძალაშია მასზე ჯგუფის წევრთა უმრავლესობის ხელმოწერის შემთხვევაში.
5. წინამდებარე ბრძანების ძალაში შესვლის დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფის შექმნისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2008 წლის 15 თებერვლის #22/02-01 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2009 წლის 11 აგვისტოს #161/02-01 ბრძანება, ამ ბრძანებაში შესული (გათვალისწინებული) ცვლილებებითა და დამატებებით.
6. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება   დაევალოს  საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
7. ბრძანება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                               დავით ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება