2011-12-30
ბრძანება №:526/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ბაკალავრების 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

   ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 23–ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ” ქვეპუნქტის, 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ი” ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56–ე მუხლის მე–2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის #490 ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 24–ე მუხლის, 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტის, ,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთაგან (ბაკალავრიატი /მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შერჩევის წესისა და სტუდენტთაგან საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ” სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 29 დეკემბრის #148/2010 დადგენილების, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2011 წლის 6 დეკემბრის #122/01-01 ბრძანების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის 2011 წლის           27 დეკემბრის #35132/02 დასკვნის, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის 2011 წლის 27 დეკემბრის #35246/02 წარდგინების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ  საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, მედიცინის ფაკულტეტის შემდეგი ბაკალავრები:

 ა) ზედგინიძე თამარი _ 468 ლარი
 ბ) ჩანჩიბაძე სალომე _ 937 ლარი
 გ) ოსაძე რუსუდანი _ 937 ლარი
 დ) ტურაშვილი თამარი _ 468 ლარი
 ე) აზრუმელაშვილი ანა _ 937 ლარი
 ვ) ლაცაბიძე ანი _ 468 ლარი
 ზ) გორგოძე ფიქრია _ 656 ლარი
 თ) ყიფშიძე ნათია _ 468 ლარი
 ი) ცინაძე თამარი _ 656 ლარი
 კ) ზარნაძე ნინო _ 468 ლარი
 ლ) თალაკვაძე თინა _ 467 ლარი
 მ) ჭოჭუა გიორგი _ 1405 ლარი

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილება ბაკალავრების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
4.  ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა    დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.  ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                     დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება