2015-10-29
ბრძანება №:160/02-01

"სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუდმივმოქმედი საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის 17 ოქტომბრის №143/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

"სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუდმივმოქმედი საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის 17 ოქტომბრის №143/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ე მუხლის და 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტის, უნივერსიტეტის მაღალი ენერგიების ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილის 2015 წლის 09 სექტემბრის №41/57, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის 2015 წლის 07 ოქტომბრის №8676/31-05. ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორის 2015 წლის 29 სექტემბრის №1016/106-01-01 და საინვენტარიზაციო კომისიის აპარატის თავმჯდომარის 2015 წლის 16 ოქტომბრის №38861/02 კორესპონდენციების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. შევიდეს შემდეგი ცვლილებები "სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუდმივმოქმედი საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის  17 ოქტომბრის №143/02-01 ბრძანებაში: 
ა) ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული დანართი №1-ის ,,გ” თავის მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„14. თსუ-ს ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
14.1. მაია ჯიმშელეიშვილი - საბიბლიოთეკო ფონდების მართვის სამსახურის უფროსი, კომისიის თავმჯდომარე;
14.2. თამარ გოგოლაძე - სამკითხველო დარბაზების მომსახურებისა და აბონემენტის განყოფილების უფროსი;
14.3. ელგუჯა გოგიჩაიშვილი - მთავარი ინჟინერი;
14.4. დიანა ფაციაშვილი - ბუღალტერი;
14.5. სერგო ხაჭაპურიძე - დარაჯი;
14.6. ნინო ჩაჩუა - წიგნსაცავის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
14.7. ნანა ლაგაზაშვილი - წიგნსაცავის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
14.8. ეკატერინე ხევსურიანი - ჰიგიენისა და რესტავრაციის ჯგუფის უფროსი სპეციალისტი;
14.9. ნანა ღუდუშაური- დაკომპლექტების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;“
ბ) ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული დანართი №1-ის ,,ბ” თავის მე-2 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. მეორე კორპუსის კომისია
2.1. ლიანა მჭედლიშვილი – მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სამეურნეო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, კომისიის თავმჯდომარე;
2.2. რომან ხარბედია – რექტორის მრჩეველი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
2.3. თვალმაისა ჯღარკავა - საფინანსო დეპარტამენტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
2.4. გაიოზ ტოკლიკიშვილი –მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სამეურნეო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
2.5. შოთა ბარბაქაძე - საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი;
2.6. ლელა შაველაშვილი - საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ინჟინერი;
2.7. ოთარ თაბორიძე -ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი;
2.8. თადეოზ შენგელაია - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლაბორანტი;
2.9. ნელი სიდამონიძე – ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი;
2.10. გიორგი დვალაშვილი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი;
2.11. გიორგი ჟუჟუნაშვილი – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი;
2.12. თეიმურაზ პაპასქირი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
2.13. მიხეილ ჩუბინიძე - იურიდიული ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი;
2.14. ვანო ხუნწარია - იურიდიული ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი.“
გ) ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული დანართი №1-ის ,,ბ” თავის მე-18 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„18. მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტის კომისია
18.1. ბადრი ჭილაძე - ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე;
18.2. ვასილ გერსამია - ინსტიტუტის სპეციალისტი;
18.3. ალექსანდრე სიდელნიკოვი - ინსტიტუტის უფროსი ინჟინერი;
18.4. ნაზი ნოზაძე - რუსთაველის ფონდის გრანტის მონაწილე;
18.5. თამარ შენგელია – საფინანსო დეპარტამენტის საგეგმო-საფინანსო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;
18.6. ლევან ჯღარკავა - საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ტექნიკური მხარდაჭერის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.“
დ) ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული დანართი №1-ის ,,ბ” თავის მე-14 მუხლის სათაური  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„14. ქ. თბილისის ქეთევან წამებულის გამზირი №55-ში, თელეთში, ქ. რუსთავში განთავსებული კორპუსების (ყოფილი თეუსუ) და ქ. ქუთაისში განთავსებული ქუთაისის სასწავლო ცენტრის კომისია“.
2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
3. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                          დავით ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება