2013-04-02
ბრძანება №:730/01-04

ა(ა)იპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ჩათვლით ერთი და იმავე სავალდებულო სასწავლო კურსში სამჯერ კრედიტის ვერმიღების გამო სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე

ა(ა)იპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ჩათვლით ერთი და იმავე სავალდებულო სასწავლო კურსში სამჯერ კრედიტის ვერმიღების გამო სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე

     სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტმა განიხილა ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის  2013 წლის 12 მარტის №7915/02 წარდგინება, რომლითაც ითხოვდა სტუდენტთათვის სამჯერ ერთი და იმავე საგანში კრედიტის ვერმიღების გამო სტატუსის შეწყვეტის ბრძანების გამოცემას.  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-60 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,დ” ქვეპუნქტის თანახმად, ერთი და იმავე სავალდებულო სასწავლო კურსში სამჯერ კრედიტის ვერმიღება წარმოადგენს სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძველს. წარმოების შედეგად დადგინდა, რომ წერილში მითითებულ სტუდენტთა ნაწილს, ნამდვილად ჰქონდა სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძველი. შესაბამისად, მათ რექტორის 2013 წლის 13 მარტის №561/01-04 ბრძანებით შეუწყდათ სტუდენტის სტატუსი. სტუდენტთა ნაწილის მიმართ, სპეციალობის შეცვლის გამო, არ გამოიცა სტატუსის შეწყვეტის ბრძანება, ხოლო სტუდენტთა ნაწილს განესაზღვრათ ვადა სპეციალობის შესაცვლელად. თუმცა, ნაწილმა არ მომართა თსუ-ს დადგენილ ვადებში სპეციალობის შეცვლის მოთხოვნით, შესაბამისად, მათ უნდა შეუწყდეთ სტუდენტის სტატუსი 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან.

    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის "ა", "ბ", "ს" და "ტ" ქვეპუნქტების, მე-3 და მე-4 პუნქტების, მე-60 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,დ” ქვეპუნქტისა და ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2013 წლის 12 მარტის №7915/02 წარდგინების საფუძველზე,
ვბრძანებ:

1.    შეუწყდეთ სტუდენტის სტატუსი 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან, 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ჩათვლით ერთი და იმავე სავალდებულო სასწავლო კურსში სამჯერ კრედიტის ვერმიღების გამო,  დანართი №1-ში მითითებულ ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესისA ფაკულტეტის სტუდენტებს (დანართი №1).
2.    შეტანილ იქნეს ცვლილება საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრში  (1 დღის ვადაში).
3.    ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4.    დაევალოს კანცელარიას ბრძანება განათავსოს ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და გადასცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს.
5.    ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.
რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი,
რექტორის მოადგილე                                       ლევან ალექსიძე

« უკან დაბრუნება