2013-03-11
ბრძანება №:31/01-01

ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2013/2014 სასწავლო წლის უცხოენოვანი გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი სტიპენდიების მოსაპოვებლად შესარჩევი კონკურსის ჩატარებისა და საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ

ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2013/2014 სასწავლო წლის უცხოენოვანი გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი სტიპენდიების  მოსაპოვებლად შესარჩევი კონკურსის ჩატარებისა და საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ

   ,,უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 15-ე მუხლის პირველი პუნქტის, ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ა’’ და ,,ს’’ ქვეპუნქტების, საგარეო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის წერილის (7526; 07.03.2012) საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ

 1. ჩატარდეს შესარჩევი კონკურსი ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის მეორე და მესამე კურსის სტუდენტებისათვის ჰაილბრონის უნივერსიტეტის მიერ 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის გამოყოფილი საბაკალავრო სტიპენდიის მოსაპოვებლად.
 2. კონკურსი ჩატარდეს 2013 წლის 12 მარტს თსუ მეორე კორპუსში, ოთახი 203 (მისამართი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი #3, თსუ-ს მეორე კორპუსი, მეორე სართული).
 3. დამტკიცდეს შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
  ა)  კომისიის თავმჯდომარე კრისტიან ქუინი (ბოშის ფონდის ლექტორი)

  ბ) კომისიის წევრი ანა ნივიანდა (თსუ-ს იაპონური ენისა და კულტურის ცენტრის კოორდინატორი)

  გ) კომისიის წევრი მარტინ პიაცენა (თსუ-სა და კიოლნის უნივერსიტეტის  ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამის ”სამართლის მაგისტრის”   კოორდინატორი)

  დ) კომისიის წევრი ნანა მაისურაძე (თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი)

 4. კომისიის მდივნად დამტკიცდეს თსუ საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის გერმანულენოვანი პროგრამების კოორდინატორი – ირინა გამყრელიძე.
 5. დამტკიცდეს კონკურსის ჩატარების წესი და კანდიდატთა შესარჩევი შეფასების კრიტერიუმები (დანართი 1).
 6. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოსინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
 7. ბრძანების ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება და დაგზავნის ფურცელში მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისთვის გადაცემა დაევალოს თსუ კანცელარიას.
 8. ბრძანება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.


რექტორი:                                        ალექსანდრე კვიტაშვილი
« უკან დაბრუნება