2020-06-04
ბრძანება №:406/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ „ო“ და ,,პ“ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 22 აპრილის N75/01-01 და 2018 წლის 7 თებერვლის N28/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელის ე.ენუქიძის 01.06.2020წ. N6786/10 დასკვნის, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის დ. კორძაიას 26.05.2020წ. N6608/30 წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ 25018 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით,   მედიცინის  ფაკულტეტის    მაგისტრანტები    შემდეგი თანაფარდობით:


გვარი

სახელი

თანხა

1

აბრამიშვილი

მარიამი

1406.25

2

მათიკაშვილი

ლევან

1406.25

3

მაღალდაძე

მარიამი

1406.25

4

მღებრიშვილი

ტარიელი

1406.25

5

სტურუა

გიორგი

1406.25

6

გოქსაძე

ელენე

1406.25

7

ტალახაძე

მარიამ

1406.25

8

აჭაიძე

ნანა

1406.25

9

ზედგინიძე

ნინო

1406.25

10

ყრუაშვილი

მარიამ

1406.25

11

ანთია

ლედი

1406.25

12

ბიგვავა

ნანა

1406.25

13

გეთაშვილი

ნინო

1406.25

14

ილურიძე

მარიამი

1406.25

15

შაშვიაშვილი

ია

1406.25

16

შოთნიაშვილი

ლიზა

1406.25

17

ჯინჯიხაძე

ანა

400

18

ობგაიძე

სალომე

600

19

ჯეირანაშვილი

მარიამ

400

20

ბიკოვა

ვიქტორია

400

21

გოლეთიანი

ნათია

318

22

გაგუა

გიორგი

400.00
2. დაევალოს     საფინანსო     დეპარტამენტს     შეიტანოს     შესაბამისი     ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში;
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ მონაცემების გარეშე    დაევალოს    უნივერსიტეტის    საინფორმაციო    ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
4. წინამდებარე ბრძანება კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცეს დაინტერესებულ პირებს და შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს (საფინანსო დეპარტამენტი,შიდა აუდიტის სამსახური, მედიცინის ფაკულტეტის);
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე. 
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი   ლაშა საღინაძე


« უკან დაბრუნება