2019-02-19
ბრძანება №:113/01-04

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან მედიცინის ფაკულტეტის რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომ (პროფესიული მზადება) საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტების ჩარიცხვის შესახებ

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან მედიცინის ფაკულტეტის რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომ (პროფესიული მზადება) საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტების ჩარიცხვის შესახებ


,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 56–ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების, 57- ე მუხლის, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 29 ივლისის N187 დადგენილების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა", "ბ", "ო", და "პ" ქვეპუნქტების,  მე-9 პუნქტის,  "საექიმო საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-7 და მე-15 მუხლების, "ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის 96-102 მუხლების, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 8 აპრილის №135/ნ ბრძანების "რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომ განათლებაში (პროფესიულ მზადებაში) მონაწილეობის, მისი წარმართვის და შეფასების წესისა და იმ სამედიცინო დაწესებულებების ან/და სასწავლებლების აკრედიტაციის კრიტერიუმების და წესის დამტკიცების შესახებ, რომლებშიც შესაძლებელია  დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების) კურსის გავლა", "ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რეზიდენტურის ალტერნატიული დიპლომისშემდგომი საგანმანათლებლო პროგრამების (პროფესიული მზადების) სპეციალობის მაძიებელთა/უმცროს ექიმთა სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ" თსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 15 ივლისის №84/2013 წლის დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-სა და მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის 2019 წლის 08 თებერვლის N2029/32 წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. ჩაირიცხონ სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან მედიცინის ფაკულტეტის რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომ (პროფესიული მზადება) საგანმანათლებლო პროგრამებზე შემდეგი კონკურსანტები:

საგანმანათლებლო პროგრამა –  მეანობა-გინეკოლოგია
1.   ანანო ზედგენიძე (პ/ნ 05001012615, 185 ქულა)
2.   ლიკა მედულაშვილი (პ/ნ 45001033189, 184 ქულა)
3.   ნინო კუპრეიშვილი (პ/ნ 39001040148,183 ქულა)
4.   ეკატერინე გაბაშვილი (პ/ნ 01005013344,176 ქულა)

საგანმანათლებლო პროგრამა – ენდოკრინოლოგია
1.   მაია თოდუა (პ/ნ 62004028330, 188 ქულა)
2.   მარიამ ჭალისური (პ/ნ 01015012932, 187 ქულა). საგანმანათლებლო პროგრამა – რეპროდუქტოლოგია
1.   ანი ჭანტურია (პ/ნ 60001089757, 180 ქულა)
2.   სალომე საბულუა (პ/ნ 01024082549, 180 ქულა) საგანმანათლებლო პროგრამა – ინფექციური სნეულებები
1.   ხატია თვალოძე (პ/ნ 60001157324, 178 ქულა)
2.   ვახტანგ სართანია (პ/ნ 01024077607, 179 ქულა) საგანმანათლებლო პროგრამა – დერმატო-ვენეროლოგია
1.   ანნა ცხოვრებაშვილი (პ/ნ 01011086372, 179 ქულა)
2.   ნინო კირკიტაძე (პ/ნ 18001064100, 169 ქულა)
3.   თამარ მეგრელიძე (პ/ნ 01024020135, მაძიებელი)

საგანმანათლებლო პროგრამა – ორთოპედიული სტომატოლოგია
1.   გიორგი კოჩალიძე (პ/ნ 61009028679, 172 ქულა)
2.   გიორგი კვარაცხელია (პ/ნ 51001030083, 162 ქულა)

2.   ბრძანების    უნივერსიტეტის    ოფიციალურ    ვებგვერდზე    განთავსება    დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტმენტს;
3.   დაევალოს    კანცელარიას,    ბრძანება    განათავსოს    ყველასათვის    ხელმისაწვდომ ადგილზე და გადასცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს;
4.   ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

 რექტორი                  გიორგი შარვაშიძე
« უკან დაბრუნება