2014-01-27
ბრძანება №:14/01-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ და ,,პ” ქვეპუნქტის, "სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის 17 იანვრის №06/01-01 ბრძანების მე-7 პუნქტის საფუძველზე, 

 ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის  შესარჩევად კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 
a) ნატალია ბარათელი _ (თავმჯდომარე) თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოადგილე;
b) მაია ჭელიძე _ (მდივანი) პერსონალის მართვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;
g) დალი ოსეფაშვილი _ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;
d) ვასილ ბარამიძე _ თსუ იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;
e) გიული კალატოზიშვილი _ თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.
2. დამტკიცდეს სსიპ უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის  თანამდებობაზე შესარჩევი კომისიის მუშაობის წესი (დანართი №1 );
3. ბრძანება განთავსდეს თსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების დაგზავნის ფურცელში მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემა;
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.
        
ადმინისტრაციის ხელძღვანელი                                                                   დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება