2020-06-02
ბრძანება №:396/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში (2020 წლის პირველი მარტიდან – 2020 წლის 31 ივლისის ჩათვლით) „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს’’ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში (2020 წლის პირველი მარტიდან – 2020 წლის 31 ივლისის ჩათვლით) „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს’’ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ ,,ო’’ და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 23 აპრილის N346391 და სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 5 მაისის   N81/01-01   ბრძანებების,   ფსიქოლოგიისა   და   განათლების   მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის თამარ გაგოშიძის 22.05.2020წ. N6513/26 წერილის და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ე. ენუქიძის 29.05.2020წ. N6723/10 დასკვნის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დაენიშნოთ სტიპენდია, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა     და     განათლების     მეცნიერებათა     ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებს 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში (2020 წლის პირველი მარტიდან – 2020 წლის 31 ივლისის ჩათვლით) სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს” პროგრამის ფარგლებში, თითოეულს თვეში 150 ლარი, შემდეგი თაფარდობით:

 

 

გვარი, სახელი

თანხა (ლარებში)

1

ზარანდია ქეთინო

150

2

ლაღიძე ნატო

150

3

ჯოჯუა სოფიო

150

4

თოლორდავა მარიამ

150

5

ცუხიშვილი მარიამი

150

6

ჭელიძე ანა

150

7

მაკარიან თაქუშა

150

8

ჭავჭანიძე თამარ

150

9

პაიაშვილი მარიამ

150

10

ბერიძე ანა

150

11

როინიშვილი რუსუდან

150

12

მახათაძე მარიამ

150

13

ჭირაქაძე ანა

150

14

ჟამურაშვილი ნინო

150

15

გურაბანიძე სოფიო

150

16

ალაფიშვილი ვიკა

150

17

მესხიძე მერი

150

18

ისმაილოვა საიალი

150

19

გოცაძე ხატია

150

20

ქარელი თინათინი

150

21

ოღაძე ნინო

150

 

22

რჩეულიშვილი ქეთევანი

 

150

23

სოლომონია თინა

150

24

გოცირიძე ელენე

150

25

გუგეშაშვილი მარიამ

150

26

ქუფარაშვილი მარიამ

150

27

გრიგორიან ანნა

150

28

მუკბანიანი ანა

150

29

შოთაძე მარიამი

150

30

ნოზაძე ანი

150

31

ქვათაძე ნინო

150

32

აბრამიშვილი ანი

150

33

ნასიბოვა ჩიჩაკ

150

34

მაყაშვილი თეკლე

150

35

ვახტანგაძე ნუცა

150

36

მოვსესიან ერმინე

1502. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს, გასცეს თვეში 5400 ლარი, უნივერსიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით, „სახელმწიფო სტიპენდია სტუდენტებს” პროგრამის ფარგლებში, სხვა ხარჯების მუხლში გათვალისწინებული სახაზინო თანხებიდან. 
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე.
4. წინამდებარე ბრძანება კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცეს დაინტერესებულ პირებს  და  შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს (საფინანსო დეპარტამენტი, სასწავლო პროცესის   მართვის   დეპარტამენტი,   ფსიქოლოგიისა   და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი).
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი   ლაშა საღინაძე

« უკან დაბრუნება