2011-12-30
ბრძანება №:522/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის III სემესტრის მაგისტრანტების 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული  ფაკულტეტის  III სემესტრის მაგისტრანტების 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 23–ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ” ქვეპუნქტის, 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ი” ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56–ე მუხლის მე–2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 24–ე მუხლის, 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტის, ,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთაგან (ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შერჩევის წესისა და სტუდენტთაგან საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ” სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №148/2010 დადგენილების, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2011 წლის 6 დეკემბრის №122/01-01 ბრძანების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის 2011 წლის 23 დეკემბრის №34819/02 და 27 დეკემბრის №35235/02 დასკვნების, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის 2011 წლის 16 დეკემბრის №33897/02 და იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის 2011 წლის 20 დეკემბრის №34307/02 წარდგინებების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

 1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, იურიდიული ფაკულტეტის III სემესტრის შემდეგი მაგისტრანტები:

  ა) სამაგისტრო პროგრამა _ საჯარო სამართალი

     ა.ა) გეგენავა დიმიტრი _ 1406.25 ლარი

     ა.ბ) გიორგაძე ლიანა _ 1406.25 ლარი


  ბ) სამაგისტრო პროგრამა – სისხლის სამართალი

  ბ.ა) ჩხაიძე გვანცა _ 1406.25 ლარი

  ბ.ბ) ჩიქოვანი გვანცა _1406.25 ლარი

  ბ.გ) კვირკველია სალომე _ 1406.25 ლარი

  ბ.დ) მუზაშვილი  დავითი _ 1406.25 ლარი

  ბ.ე) მაჭარაშვილი აკაკი _ 1406.25 ლარი


  გ) სამაგისტრო პროგრამა – კერძო სამართალი

  გ.ა) ნოზაძე თამარი – 1406.25 ლარი

  გ.ბ) ხუბაშვილი თამარი – 1406.25 ლარი

  გ.გ) კაჟაშვილი გულიკო _1406.25 ლარი

  გ.დ) კიკნაძე თეონა _ 1406.25 ლარი

  გ.ე) კორკოტაშვილი მარიამი _ 1406.25 ლარი

  გ.ვ) ლიპარტია ნინო _ 1406.25 ლარი

  გ.ზ) ყურაშვილი ლია _ 1406.25 ლარი

  გ.თ) კვაჭაძე ნინო _ 1406.25 ლარი

  გ.ი) სახელაშვილი თათია _ 1406.25 ლარი.


  დ) სამაგისტრო პროგრამა _ საერთაშორისო სამართალი

  დ.ა) აღაპიშვილი ირინა _ 1406.25 ლარი

  დ.ბ) მინდიაშვილი მინდია _ 1406.25 ლარი


 2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილება მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
 3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
 4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
 5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                    დ. ჩომახიძე
« უკან დაბრუნება