2019-04-03
ბრძანება №:79/01-01

2019/2020 სასწავლო წლისთვის ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ერაზმუს+ საერთაშორისო კრედიტ-მობილობის პროგრამის ფარგლებში პარტნიორი ევროპული უნივერსიტეტების მიერ გამოყოფილი სტიპენდიების კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის ჩატარებისა და საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ

2019/2020 სასწავლო წლისთვის ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ერაზმუს+ საერთაშორისო კრედიტ-მობილობის პროგრამის ფარგლებში პარტნიორი ევროპული უნივერსიტეტების მიერ გამოყოფილი სტიპენდიების კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის ჩატარებისა და საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ,,უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53- ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 57-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის #135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, ამავე მუხლის მე-8 პუნქტის "ა", ,,ბ”, ,,ო”, და "პ" ქვეპუნქტების, მე-9  პუნქტის და საგარეო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის წერილის (5915/10;
02.04.19) საფუძველზევ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. ჩატარდეს    კონკურსი    2019/2020    სასწავლო    წლისთვის    ევროკომისიის    მიერ დაფინანსებული ერაზმუს+   საერთაშორისო   კრედიტ-მობილობის   პროგრამის ფარგლებში პარტნიორი    ევროპული    უნივერსიტეტების    მიერ    გამოყოფილი სტიპენდიების კანდიდატების შესარჩევად.
2. კონკურსი ჩატარდეს 2019 წლის 11-12 აპრილს  თბილისის სახელმწიფო უნივერსი- ტეტის პირველ კორპუსში, ოთახი №115 და №121   (მისამართი: თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №1).
3.    დამტკიცდეს შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
ა)ხათუნა  მარწყვიშვილი,  თსუ  ფსიქოლოგიისა  და  განათლების  მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ)ლილი   ხეჩუაშვილი,   თსუ   ფსიქოლოგიისა   და   განათლების   მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი;
გ)ნინო   ჩახუნაშვილი,   თსუ   ფსიქოლოგიისა   და   განათლების   მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი, კომისიის წევრი;
დ)ნინო   ლაბარტყავა,   თსუ   ფსიქოლოგიისა   და   განათლების   მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი;
ე)თამარ აბაშიძე,    თსუ    ფსიქოლოგიისა    და    განათლების    მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი;
ვ)გიორგი რუსიაშვილი, თსუ იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი, კომისიის წევრი;
ზ)ანა თოხაძე, თსუ იურიდიული ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი, კომისიის წევრი;
თ)ლელა     ჯანაშვილი,     თსუ     იურიდიული     ფაკულტეტის     ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი;
ი)მაკა  ძამუკაშვილი,  თსუ  იურიდიული  ფაკულტეტის  ასისტენტ-პროფესორი, კომისიის წევრი;
კ)ია ნაცვლიშვილი, თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი;
ლ)დავით ასლანიშვილი, თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასისტენტ- პროფესორი, კომისიის წევრი;
მ)სიმონ გელაშვილი, თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის პროფესორი, კომისიის წევრი;
ნ)სალომე  დუნდუა,  სოციალურ  და  პოლიტიკურ  მეცნიერებათა  ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი;
ო)ხათუნა    მაისაშვილი;    თსუ    სოციალურ    და    პოლიტიკურ    მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი;
პ)თამარ ქარაია, თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენ-პროფესორი, კომისიის წევრი;
ჟ)მარინა ბურძენიძე,    თსუ    სოციალურ    და    პოლიტიკურ    მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი;
რ)ნანა შათაშვილი,    თსუ    ზუსტ    და    საბუნებისმეტყველო    მეცნიერებათა ფაკულტეტის  პროფესორი, კომისიის წევრი;
ს)მერაბ ელიაშვილი,    თსუ    ზუსტ    და    საბუნებისმეტყველო    მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი, კომისიის წევრი;
ტ)ბესიკ კალანდაძე,    თსუ    ზუსტ    და    საბუნებისმეტყველო    მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი;
უ)მანანა    რუსიეშვილი,    თსუ    ჰუმანიტარულ    მეცნიერებათა    ფაკულტეტის პროფესორი, კომისიის წევრი;
ფ)ირინა    გველესიანი,    თსუ    ჰუმანიტარულ     მეცნიერებათა     ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი;
ქ)რუსუდან    დოლიძე,    თსუ    ჰუმანიტარულ    მეცნიერებათა    ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, კომისიის წევრი;
ღ)მანანა გელაშვილი,    თსუ    ჰუმანიტარულ    მეცნიერებათა    ფაკულტეტის პროფესორი, კომისიის წევრი;
ყ)ნინო ქიმერიძე, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი, კომისიის წევრი; 
შ)ქეთევან გაბუნია, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი, კომისიის წევრი;
ჩ)მარინე კობეშავიძე,     თსუ     ჰუმანიტარულ     მეცნიერებათა     ფაკულტეტის პროფესორი, კომისიის წევრი.

4. დამტკიცდეს  კომისიის  მდივნად  თსუ  საგარეო  ურთიერთობის  დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტები - ანი ჭელიშვილი, ანი თვალთვაძე.
5.    დამტკიცდეს კონკურსის ჩატარებისა და კანდიდატთა შერჩევის წესი (დანართი №1).
6. ბრძანების  უნივერსიტეტის  ოფიციალურ  ვებ-გვერდზე  განთავსება  დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
7. წინამდებარე     ბრძანება     კანონმდებლობით     დადგენილი     წესით     გადაეცეს დაინტერესებულ პირებს და შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს (საგარეო ურთიერთობის დეპარტამენტი,   შიდა   აუდიტის   სამსახური,   საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი).
8.    ბრძანება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.რექტორი                გიორგი შარვაშიძე 
« უკან დაბრუნება