2009-11-20
ბრძანება №:181/02-01

"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებელთა შესარჩევი კომისიისა და კომისიის მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 2009 წლის 21 სექტემბრის #176/02-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებელთა შესარჩევი კომისიისა და კომისიის მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 2009 წლის 21 სექტემბრის  #176/02-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე და 24-ე მუხლების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის #490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის "ზ" ქვეპუნქტის საფუძველზე,
                     
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
 
1. შევიდეს ცვლილება და დამატება "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებელთა შესარჩევი კომისიისა და კომისიის მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 2009 წლის 21 სექტემბრის  #176/02-01 ბრძანების დანართი 1-ში და დანართი 2.1-ში.

დანართი 1 _ გერმანული ენის კომისიის შემადგენლობა განისაზღვროს შემდეგი შემადგენლობით:
  
1.    არმინ მორიცი _ გერმანიის საელჩოს წარმომადგენელი;
2.    ბარბარა ვატენდორფი _ (გოეთეს ინსტიტუტი);
3.    ქერსტინ შეფლერი _ გერმანული ენის კოორდინატორი

დანართი 2.1. _ აპლიკანტების შეფასების კრიტერიუმები გერმანულ ენაში ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

 1. სწავლა გერმანულენოვან ქვეყანაში/დიპლომი   (გერმანია,   ავსტრია,
   შვეიცარია) (0-4);
 2. გერმანულენოვან ქვეყნებში მიღებული კვალიფიკაციები (0-5);
 3. საქართველოში მიღებული კვალიფიკაციები (0-5);
 4. პროფესიული გამოცდილება/მულტიპლიკატორის საქმიანობა (0-3)
 5. პროფესიული/დარგობრივი პუბლიკაციები (0-2);
 6. გერმანული ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი (გერმანია,
   ავსტრია, შვეიცარია) (0-3);
 7. განსაკუთრებული აკადემიური ხარისხი (0-2).

    ინტერვიუ
1.    ზოგადი კითხვები (0-5) x 1,4
2.    დიდაქტიკურ-მეთოდიკური უნარები (0-8) x 1,4
3.    ენობრივი კომპეტენცია (0-10) x 1,4

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.     
საფუძველი: ბრძ. #176/02-01 21.09.2009წ;


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მოვალეობის შემსრულებელი
                                 რ. ხარბედია


« უკან დაბრუნება