2018-06-25
ბრძანება №:149/01-01

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ სამეცნიერო - კვლევით ერთეულში – ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების (შემაჯამებელი ოქმი) დამტკიცების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ სამეცნიერო - კვლევით ერთეულში – ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,  მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების (შემაჯამებელი ოქმი)   დამტკიცების შესახებ

    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის,    373 მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტების, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის  11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, ამავე მუხლის  მე-8 პუნქტის ,,ა“,  ,,პ“  ქვეპუნქტებისა და მე-9 პუნქტის, ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესისა და სამეცნიერო თანამდებობების დაკავების დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ” ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 31 მაისის N63/2017 დადგენილების დანართი  N1-ის მე-6 მუხლის მე-17, მე-18 და მე-20 პუნქტების, ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დებულების, მე-8 მუხლის, მე-10 მუხლის, ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის ჰამლეტ მელაძის 2018 წლის 14 ივნისის N11584/10-02 წერილისა და საკონკურსო კომისიის მდივნის პეტრე ბაბილუას 2018 წლის 19 ივნისის N11777/10-02 წერილის (თან ერთვის ინსტიტუტის საკონკურსო კომისიის 2018 წლის 14 ივნისისა და 2018 წლის                          18 ივნისის სხდომის შემაჯამებელი ოქმები) საფუძველზე, 


ვბრძანებ:


1. დამტკიცდეს 2018 წლის 22 ივნისიდან სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები (შემაჯამებელი ოქმი) განყოფილებების მიხედვით და განისაზღვრონ არჩეულად ქვემოჩამოთვლილი პირები შემდეგი შემადგენლობით:


              დრეკადობის და გარსთა თეორიის განყოფილება:
1. ნატალია ჩინჩალაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1  საშტატო ერთეული
2. გიორგი კაპანაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 0.5  საშტატო ერთეული
3. ნათელა ზირაქაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1  საშტატო ერთეული
4. ლამარა ბიწაძე - მეცნიერი თანამშრომელი - 1  საშტატო ერთეული
5. ივანე ცაგარელი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1  საშტატო ერთეული
6. რომან ჯანჯღავა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1  საშტატო ერთეული
7. მაია სვანაძე - მეცნიერი თანამშრომელი - 1  საშტატო ერთეული
8. ნიკოლოზ ავაზაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 0.5  საშტატო ერთეული
      გამოთვლითი მათემატიკისა და მოდელირების განყოფილება:
1. ხათუნა ჩარგაზია - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1  საშტატო ერთეული
2. არჩილ პაპუკაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1  საშტატო ერთეული
3. ნინო ხატიაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1  საშტატო ერთეული
    დიფერენციალური განტოლებების და ოპტიმალური მართვის განყოფილება:
1. რომან კოპლატაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1  საშტატო ერთეული
      ფუნქციონალური ანალიზის და გამოყენებების განყოფილება:
1. დაზმირ შულაია  - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 0.5  საშტატო ერთეული

      ალბათობის და მათემატიკური სტატისტიკის განყოფილება:
1. ქართლოს ყაჭიაშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 0.5  საშტატო ერთეული
2. ალექსანდრე ტყეშელაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 0.5  საშტატო ერთეული

       კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებების განყოფილება:
1. ჯემალ როგავა - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1   საშტატო ერთეული (უვადო)

2. დავით ნატროშვილი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 0.5  საშტატო ერთეული (უვადო)

3. მიხეილ გაგოშიძე - მეცნიერი თანამშრომელი - 0.5  საშტატო ერთეული
        კომპლექსური ანალიზის და გამოყენებების განყოფილება:
1. ვალერიან ჯიქია - მეცნიერი თანამშრომელი - 0.5  საშტატო ერთეული
         დისკრეტული მათემატიკის განყოფილება:
1. მარიამ ბერიაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 0.5  საშტატო ერთეული
2. თენგიზ ტეტუნაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 0.5  საშტატო ერთეული
3. თამარ ქასრაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 0.5  საშტატო ერთეული


 პროგრამირების განყოფილება:
ბესიკი დუნდუა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1  საშტატო ერთეული
მიხეილ რუხაია - მეცნიერი თანამშრომელი - 1  საშტატო ერთეული
ირაკლი ჩიტაია - მეცნიერი თანამშრომელი - 0.5  საშტატო ერთეული
 პლაზმის ფიზიკის ლაბორატორია:
ლუბა წამალაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1  საშტატო ერთეული
თამაზ კალაძე - მეცნიერი თანამშრომელი - 1  საშტატო ერთეული

2. ბრძანების დაინტერესებულ პირთათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
3. წინამდებარე ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს. 
4. ბრძანება ძალაში შევიდეს გამოცემისთანავე.რექტორი                                                         გიორგი შარვაშიძე
 
« უკან დაბრუნება