2011-01-13
ბრძანება №:05/01-01

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II–ის სახელობის სტიპენდიის მოსაპოვებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II–ის სახელობის სტიპენდიის მოსაპოვებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

          "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54–ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 57–ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტისა და ,,სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II–ის სახელობის სტიპენდიის მინიჭების შესახებ დებულებისა და სტიპენდიის მიმნიჭებელი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2008 წლის 24 აპრილის N23/01–01 ბრძანებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის დარეჯან თვალთვაძის 2010 წლის 28 დეკემბრის №31795/02 განცხადების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II–ის სახელობის სტიპენდიის მოსაპოვებლად გამოცხადდეს კონკურსი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის;

2.  განაცხადების მიიღება   იწარმოებს 2011 წლის 17 იანვრიდან 28 იანვრის ჩათვლით ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კანცელარიაში;

3. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II–ის სახელობის სტიპენდიის მიმნიჭებელმა კომისიამ იხელმძღვანელოს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  რექტორის 2008 წლის  24  აპრილის  N23/01–01 ბრძანების მე–2 პუნქტით დამტკიცებული  სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II–ის სახელობის სტიპენდიის მინიჭების შესახებ დებულებით;

4.  ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;

5. ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს;

6.    ბრძანება ძალაში შედის საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

რექტორი                                                                                      ალექსანდრე კვიტაშვილი
« უკან დაბრუნება