2017-07-10
ბრძანება №:135/01-01

"სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელის, 2017 წლის 16 ივნისის №122/01-01 ბრძანებაში ტექნიკური ხარვეზის გასწორების თაობაზე

"სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელის, 2017 წლის 16 ივნისის №122/01-01 ბრძანებაში ტექნიკური ხარვეზის გასწორების თაობაზე

    2017 წლის 16 ივნისს გამოიცა თსუ რექტორის მოვალეობის შემსრულებელის №122/01-01 ბრძანება ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ. ბრძანების მე-4 პუნქტში დაშვებული იქნა ტექნიკური შეცდომა, კერძოდ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ნაცვლად დაფიქსირებულია სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.
    "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის   2013 წლის 11 სექტემბრის #135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-14 მუხლის პირველი მე-9 და მე-11 პუნქტების, თსუ რექტორის 2017 წლის    13 ივნისის №114/01-01 ბრძანების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

1. "სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელის 2017 წლის 16 ივნისის №122/01-01  ბრძანების მე-4 პუნქტი  ტექნიკური ხარვეზის გასწორების  მიზნით ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
   "4. კონკურსი გამოცხადდეს ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე პროფესორების აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად: 
            
        
   ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
  
   სოციალური ფსიქოლოგიის სასწავლო –სამეცნიერო ინსტიტუტი

   პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

 პიროვნებისა და კლინიკური ფსიქოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი  

      პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

     განათლების ფსიქოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი    

      პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

    კოგნიტური და ნეიროფსიქოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი    
      
      პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული.“


2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
3.დაევალოს კანცელარიას ბრძანების დაგზავნის ფურცელში მითითებული    სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემა;რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი,
რექტორის მოადგილე                                          მიხეილ ჩხენკელი
   
« უკან დაბრუნება