2020-03-18
ბრძანება №:64/01-01

„სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2018 წლის შემოდგომისა და 2019 წლის შემოდგომის მიღებაზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის და რექტორის 2018 წლის 29 ნოემბრის N296/01-01 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ რექტორის 2019 წლის 2დეკემბრის N300/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2018 წლის შემოდგომისა და
2019 წლის შემოდგომის მიღებაზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის და რექტორის 2018 წლის 29 ნოემბრის N296/01-01 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ რექტორის 2019 წლის 2დეკემბრის N300/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 53-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 56–ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების, 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის „ა“, „ბ“, „ო“ და „პ“ ქვეპუნქტების, მე-9პუნქტისა და პროფესიული განათლების ცენტრის ხელმძღვანელის 2020 წლის 16 მარტის N4660/10 წერილის  საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.  შევიდეს ცვლილება „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2018 წლის შემოდგომისა და 2019 წლის შემოდგომის მიღებაზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის და რექტორის 2018 წლის 29 ნოემბრის N296/01-01 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ რექტორის 2019 წლის 2 დეკემბრის N300/01-01 ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებულ N1 დანართში და აღნიშნული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          დანართი N1

2018 წლის შემოდგომის მიღებაზე ჩარიცხული პროფესილი სტუდენტების სასწავლო პროცესის ვადები.

 

ა)

მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი (2018 წლის შემოდგომის მიღება)

 

ა.ა)

სასწავლო პროცესის დაწყება და დამთავრების თარიღები

 

03.12.2018 -03.10.2020

 

 

 

ა.ბ)

 

 

 

არდადეგები

29.12.2018 - 07.01.2019

22.07.2019 - 06.09.2019

30.12.2019 - 06.01.2020

02.03.2020 – 14.03.2020

16.03.2020 – 31.03.2020

24.08.2020 – 05.09.2020

 

ბ)

მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ბიბლიოთეკარი  (2018 წლის შემოდგომის მიღება)

 

ბ.ა)

სასწავლო პროცესის დაწყება და დამთავრების თარიღები

 

03.12.2018 - 25.05.2020

 

 

 

ბ.ბ)

 

 

 

არდადეგები

29.12.2018 - 07.01.2019

22.07.2019 - 06.09.2019

30.12.2019 - 06.01.2020

02.03.2020 – 14.03.2020

16.03.2020 – 31.03.2020

 

გ)

მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

საბაჟოსაქმე  (2018 წლის შემოდგომის მიღება)

 

გ.ა)

სასწავლო პროცესის დაწყება და დამთავრების თარიღები

 

03.12.2018 - 20.06.2020

 

 

 

გ.ბ)

 

 

 

არდადეგები

29.12.2018 - 07.01.2019

22.07.2019 - 06.09.2019

30.12.2019 - 06.01.2020

02.03.2020 – 14.03.2020

16.03.2020 – 31.03.2020

 

დ)

მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა (2018 წლის შემოდგომის მიღება)

 

დ.ა)

სასწავლო პროცესის დაწყება და დამთავრების თარიღები

 

03.12.2018 -29.02.2020

 

დ.ბ )

 

არდადეგები

29.12.2018 - 07.01.2019

22.07.2019 - 06.09.2019

30.12.2019 - 06.01.2020

 

ე)

მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

საოფისესაქმე (2018 წლის შემოდგომის მიღება)

 

ე.ა)

სასწავლო პროცესის დაწყება და დამთავრების თარიღები

 

03.12.2018 -07.12.2019

 

ე.ბ)

 

არდადეგები

29.12.2018 - 07.01.2019

22.07.2019 - 06.09.2019

 

ვ)

მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ტუროპერატორი (2018 წლის შემოდგომის მიღება)

 

ვ.ა)

სასწავლო პროცესის დაწყება და დამთავრების თარიღები

 

03.12.2018 -31.10.2020

 

 

 

ვ.ბ)

 

 

 

არდადეგები

29.12.2018 - 07.01.2019

22.07.2019 - 06.09.2019

30.12.2019 - 06.01.2020

02.03.2020 – 14.03.2020

16.03.2020 – 31.03.2020

24.08.2020 – 05.09.2020

 

ზ)

მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი (2018 წლის შემოდგომის მიღება)

 

ზ.ა)

სასწავლო პროცესის დაწყება და დამთავრების თარიღები

 

03.12.2018 -31.10.2020

 

 

 

ზ.ბ)

 

 

 

არდადეგები

29.12.2018 - 07.01.2019

22.07.2019 - 06.09.2019

30.12.2019 - 06.01.2020

02.03.2020 – 14.03.2020

16.03.2020 – 31.03.2020

24.08.2020 – 05.09.2020

 

თ)

მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

შემფასებელი (2018 წლის შემოდგომის მიღება)

 

თ.ა)

სასწავლო პროცესის დაწყება და დამთავრების თარიღები

 

03.12.2018 -28.11.2020

 

 

 

თ.ბ)

 

 

 

არდადეგები

29.12.2018 - 07.01.2019

22.07.2019 - 06.09.2019

30.12.2019 - 06.01.2020

02.03.2020 – 14.03.2020

16.03.2020 – 31.03.2020

24.08.2020 – 05.09.2020

 

ა.ა)

სასწავლო პროცესის დაწყება და დამთავრების თარიღები

 

02.12.2019 - 25.09.2021

 

 

 

 

 

ა.ბ)

 

 

 

 

 

არდადეგები

01.01.2020 - 07.01.2020

02.03.2020 – 14.03.2020

16.03.2020 – 31.03.2020

16.04.2020 - 22.04.2020

24.08.2020 – 05.09.2020

01.01.2021 - 07.01.2021

29.04.2021 - 05.05.2021

26.07.2021 - 04.09.2021

 

ბ)

მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ბიბლიოთეკარი  (2019 წლის შემოდგომის მიღება)

 

ბ.ა)

სასწავლო პროცესის დაწყება და დამთავრების თარიღები

 

02.12.2019 - 25.09.2021

 

 

 

 

 

ბ.ბ)

 

 

 

 

 

არდადეგები

01.01.2020 - 07.01.2020

02.03.2020 – 14.03.2020

16.03.2020 – 31.03.2020

16.04.2020 - 22.04.2020

24.08.2020 – 05.09.2020

01.01.2021 - 07.01.2021

29.04.2021 - 05.05.2021

26.07.2021 - 04.09.2021

 

გ)

მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

საბაჟოსაქმე  (2019 წლის შემოდგომის მიღება)

 

გ.ა)

სასწავლო პროცესის დაწყება და დამთავრების თარიღები

 

02.12.2019 - 22.05.2021

 

 

 

 

გ.ბ)

 

 

 

 

არდადეგები

01.01.2020 - 07.01.2020

02.03.2020 – 14.03.2020

16.03.2020 – 31.03.2020

16.04.2020 - 22.04.2020

24.08.2020 – 05.09.2020

01.01.2021 - 07.01.2021

29.04.2021 - 05.05.2021

 

დ)

მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სატვირთოგადაზიდვებისლოგისტიკა (2019 წლის შემოდგომის მიღება)

 

დ.ა)

სასწავლო პროცესის დაწყება და დამთავრების თარიღები

 

02.12.2019 - 30.01.2021

 

 

 

დ.ბ )

 

 

 

არდადეგები

01.01.2020 - 07.01.2020

02.03.2020 – 14.03.2020

16.03.2020 – 31.03.2020

16.04.2020 - 22.04.2020

24.08.2020 – 05.09.2020

01.01.2021 - 07.01.2021

ე)

მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

 

საოფისესაქმე (2019 წლის შემოდგომის მიღება)

 

ე.ა)

სასწავლო პროცესის დაწყება და დამთავრების თარიღები

 

02.12.2019 - 21.11.2020

 

 

 

ე.ბ)

 

 

 

არდადეგები

01.01.2020 - 07.01.2020

02.03.2020 – 14.03.2020

16.03.2020 – 31.03.2020

16.04.2020 - 22.04.2020

24.08.2020 – 05.09.2020

 

ვ)

მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ტუროპერატორი (2019 წლის შემოდგომის მიღება)

 

ვ.ა)

სასწავლო პროცესის დაწყება და დამთავრების თარიღები

 

02.12.2019 - 16.10.2021

 

 

 

 

 

ვ.ბ)

 

 

 

 

 

არდადეგები

01.01.2020 - 07.01.2020

02.03.2020 – 14.03.2020

16.03.2020 – 31.03.2020

16.04.2020 - 22.04.2020

24.08.2020 – 05.09.2020

01.01.2021 - 07.01.2021

29.04.2021 - 05.05.2021

26.07.2021 - 04.09.2021

 

ზ)

მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

საქართველოსკულტურულიმემკვიდრეობისგიდი (2019 წლის შემოდგომის მიღება)

 

ზ.ა)

სასწავლო პროცესის დაწყება და დამთავრების თარიღები

 

02.12.2019 - 30.10.2021

 

 

 

 

 

ზ.ბ)

 

 

 

 

 

არდადეგები

01.01.2020 - 07.01.2020

02.03.2020 – 14.03.2020

16.03.2020 – 31.03.2020

16.04.2020 - 22.04.2020

24.08.2020 – 05.09.2020

01.01.2021 - 07.01.2021

29.04.2021 - 05.05.2021

26.07.2021 - 04.09.2021

 

თ)

მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

შემფასებელი (2019 წლის შემოდგომის მიღება)

 

თ.ა)

სასწავლო პროცესის დაწყება და დამთავრების თარიღები

 

02.12.2019 - 27.11.2021

 

 

 

 

 

თ.ბ)

 

 

 

 

 

არდადეგები

01.01.2020 - 07.01.2020

02.03.2020 – 14.03.2020

16.03.2020 – 31.03.2020

16.04.2020 - 22.04.2020

24.08.2020 – 05.09.2020

01.01.2021 - 07.01.2021

29.04.2021 - 05.05.2021

26.07.2021 - 04.09.2021
2.  ბრძანების    უნივერსიტეტის    ოფიციალურ    ვებგვერდზე    განთავსება    დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
3.  დაევალოს კანცელარიას, ბრძანება გადასცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს;
4.  ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.


რექტორი     გიორგი შარვაშიძე 
« უკან დაბრუნება