2014-06-16
ბრძანება №:89/01-01

კვლევითი სტიპენდიების მოსაპოვებლად შესარჩევი კონკურსის ჩატარებისა და საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ 5 ინტერდისციპლინური პროგრამებისა და კვლევის განვითარების ცენტრის ინტერნის/სტაჟორის კვლევითი სტიპენდია; 5 გენდერის კვლევის ინსტიტუტის ინტერნის/სტაჟორის კვლევითი სტიპენდია

    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ “ საქართველოს კანონის მე-2  მუხლის ,,ჰ4“ ქვეპუნქტის, 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი - მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის პირველი, მე-2 ნაწილების, 56-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების, 57-ე მუხლის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, ამავე მუხლის მე-8 პუნქტის ,,ა“, და ,,პ“ ქვეპუნქტების, ამავე მუხლის მე-9 პუნქტის, ,,სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების საჯაროდ გამოცხადების წესის დამტკიცების შესახებ" უნივერსიტეტის რექტორის 2010 წლის 13 სექტემბრის N83/01-01 ბრძანების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    ჩატარდეს კონკურსი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინტერდისციპლინური პროგრამებისა და კვლევის განვითარების ცენტრის ინტერნის/სტაჟიორის კვლევითი სტიპენდიანტებისა  (5 სტიპენდია) და გენდერის კვლევის ინსტიტუტის ინტერნის/სტაჟიორის კვლევითი სტიპენდიანტების (5 სტიპენდია) გამოვლენის მიზნით.
2.    საკონკურსო საბუთების შემოტანის ვადად განისაზღვროს 2014 წლის 16-26 ივნისი, შედეგების გამოცხადების ვადად კი 7 ივლისი. კონკურსის ჩატარებისა და სტიპენდიანტთა გამოვლენის მიზნით დამტკიცდეს საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ნანა მაჭარაშვილი, კომისიის თავმჯდომარე - თსუ ინტერდისციპლინური პროგრამებისა და კვლევის განვითარების ცენტრის დირექტორი;
ბ) თამარ საბედაშვილი - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე,  თსუ გენდერის კვლევის ინსტიტუტის დირექტორი;
გ) დიანა ლეჟავა,  კომისიის წევრი, კომისიის მდივანი - თსუ ინტერდისციპლინური პროგრამებისა და კვლევის განვითარების ცენტრის ადმინისტრატორი;
დ) მანანა მიქაბერიძე, კომისიის წევრი, ა(ა)იპ სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი;
ე) თამარ ცხადაძე, კომისიის წევრი - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი (გენდერის კვლევები), ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ქეთევან ხუციშვილი, კომისიის წევრი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის წარმომადგენელი ინტერდისციპლინური პროგრამებისა და კვლევის განვითარების ცენტრის საბჭოში;  
ზ) ნინო რუხაძე, კომისიის წევრი - იურიდიული ფაკულტეტის წარმომადგენელი ინტერდისციპლინური პროგრამებისა და კვლევის განვითარების ცენტრის საბჭოში;
თ) მაკა ჯორბენაძე, კომისიის წევრი - მედიცინის ფაკულტეტის წარმომადგენელი ინტერდისციპლინური პროგრამებისა და კვლევის განვითარების ცენტრის საბჭოში;
ი) ლალი სურმანიძე, კომისიის წევრი - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის წარმომადგენელი ინტერდისციპლინური პროგრამებისა და კვლევის განვითარების ცენტრის საბჭოში;
კ) გურამ ქუთელია, კომისიის წევრი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის წარმომადგენელი ინტერდისციპლინური პროგრამებისა და კვლევის განვითარების ცენტრის საბჭოში;
ლ) ია ნაცვლიშვილი, კომისიის წევრი -  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის წარმომადგენელი ინტერდისციპლინური პროგრამებისა და კვლევის განვითარების ცენტრის საბჭოში.
3.    დამტკიცდეს კონკურსის ჩატარებისა და კანდიდატთა შერჩევის წესი (დანართი №1).
4.    დამტკიცდეს საგანაცხადო ფორმა კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად და წარსადგენი დოკუმენტაციების ნუსხა  (დანართი №2) და კონკურსანტის შეფასების ფორმა (დანართი №3).
5.    კომისიას დაევალოს კონკურსის ჩატარება მოქმედ კანონმდებლობასა და ამ ბრძანებით დამტკიცებული წესის საფუძველზე და მის შესაბამისად.   
6.    ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
7.    ბრძანების ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება და დაგზავნის ფურცელში მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისთვის გადაცემა დაევალოს თსუ კანცელარიას.
8.    ბრძანება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.


რექტორი, პროფესორი                                                 აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა


« უკან დაბრუნება