2013-12-09
ბრძანება №:824/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მესამე სემესტრის მაგისტრანტებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის #135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ქვეპუნქტების,   სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01 და 2013 წლის 25 სექტემბრის №112/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის  Mმოადგილის რ. სანადირაძის 2013 წლის 29 ნოემბრის №37298/02  დასკვნის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  დეკანის რ. ბოჭორიშვილის 12.11.2013წ. №35429/02 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.  მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  მესამე სემესტრის შემდეგი მაგისტრანტები:
 
  სამაგისტრო პროგრამა _ ინფორმაციული ტექნოლოგიები
1.    დავთიან  არტურ   (პ/ნ 07001027646) _ 1125  ლარი
2.    ლიმ ანა (პ/ნ19001039937) _ 1125 ლარი
3.    კობახიძე გიორგი (პ/ნ25001036400) – 1125 ლარი
4.    ნავდარაშვილი აკაკი (პ/ნ01001057403) – 1125 ლარი
5.    ოთარაშვილი გურამ (პ/ნ01015024705) – 1125 ლარი
6.    უგულავა ივანე (პ/ნ01008047105|) – 1125 ლარი
7.    ჯოჯუა ირაკლი (პ/ნ39001030902) – 1125 ლარი
8.    ადეიშვილი ირაკლი (პ/01005019378) _787.50 ლარი
9.    ყავლაშვილი ლადო (პ/ნ01008046528) – 787.50  ლარი
10.    შარაბიძე ავთანდილი (პ/ნ18001058270) – 787.50  ლარი
11.    მარიამიძე ელენა (პ/ნ11001025767) – 787.50  ლარი
12.    ქადაგიშვილი დავით (პ/ნ01005023382) – 787.50 ლარი
13.    ცხადაია ლევან (პ/ნ 01026012903) – 787.50  ლარი
14.    ჭიჭინაძე გიორგი (პ/ნ 18001059279) – 562.50  ლარი
 
  სამაგისტრო პროგრამა – ინფორმაციული სისტემები
1.     კაციტაძე ზურაბ (პ/ნ21001033391)  _ 1125 ლარი

  სამაგისტრო პროგრამა _ გამოყენებითი ბიომეცნიერებები
1.     ქარსელაძე თამარ _ (პ/ნ35001038035) – 1125 ლარი

  სამაგისტრო პროგრამა _კომპიუტერული მეცნიერება
   1. ამირანაშვილი  ანა (პ/ნ 01030033466) – 787.50 ლარი
2.    ჯავახიშვილი  მზია (პ/ნ 01027057440)  - 787.50 ლარი
3.    სახიაშვილი ბესიკი (პ/ნ 13001050308) – 562.50   ლარი
4.    მელქაძე შაქრო (პ/ნ 01019060100) – 562.50  ლარი

სამაგისტრო პროგრამა _ ბიოლოგია
1.    ხარაბაძე ლალი _ (პ/ნ 01015010557) 450 ლარი

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3.  ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.   ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                   დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება