2015-10-08
ბრძანება №:136/02-01

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის 28 აპრილის №58/02-01 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის  28 აპრილის №58/02-01 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების  შეტანის თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ე მუხლის და 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე–16 მუხლის პირველი პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტის, უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  დეცანის მოადგილის მ. ჩავლეიშვილის 2015 წლის 17 სექტემბრის №33500/02 და  უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის კოორდინატორის თ. მთვარელიძის   2015 წლის 21 სექტემბრის №34386/02, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის ზ. გაიპარაშვილის 2015 წლის 05 ოქტომბრის №37332/02 და უნივერსიტეტის ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორის 2015 წლის   5 ოქტომბრის №37397/02 კორესპონდენციების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. შევიდეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის 28 აპრილის №58/02-01 ბრძანებაში:
ა) დანართი N#1-ის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ბ” ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით: 
  ,,ბ) ნათია კახნიაშვილი – პროფესორის ასისტენტი”.
ბ) დანართი N#1-ის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მქონე ,,ი”, ,,კ” და ,,ლ” ქვეპუნქტები:
  ,,ი) გიორგი შიხაშვილი –ასოცირებული პროფესორი”;
  ,,კ) ეკატერინე გულუა - ასისტენტ-პროფესორი”;
  ,,ლ) გულად ნაკაშიძე - ლაბორატორიის გამგე”.

გ) დანართი N#1-ის 27-ე მუხლის  25-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით: 
,,25. ნათია გოგიჩაიშვილი – მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის  სპეციალისტი (წიგნების რეალიზატორი) - საუნივერსიტეტო მაღაზიათა ქსელში სარეალიზაციო წიგნებსა და ქსელში არსებულ კომპიუტერულ ტექნიკაზე მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი”.
დ) დანართი #1-ის 26-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მქონე 42-ე პუნქტი:
,,42. სალომე ჭანტურიძე - ბიბლიოთეკარი - ,,პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის ცენტრი-ბიბლიოთეკის” განყოფილების ფონდზე მატერიალურად პასუხისმგებლი პირი”.
ე) დანართი #1-ის მე-14 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
,,14. Eეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
ა) საწყობი-(004, 411)
ა.ა) ზურაბ მაკარიძე - საწყობის გამგე.
ბ) ბიბლიოთეკის პირველი კორპუსი:
ბ.ა) მიხეილ ვარაზაშვილი - კომენდანტი (007, 005, 009, 020, 021, 013, 022, 023, 100 (სააქტო დარბაზი), 101, 102, 109, 203, 210, 310, 312, 308, 307, 306, 303, 400  (I დარბაზი), 401 (II დარბაზი), 402 (III დარბაზი ), 412, 413, საქვაბე, I სართულის ფოიე, I სართულის ჰოლი, II სართულის ფოიე, III სართულის ფოიე,  IV სართულის ფოიე.
ბ.ბ) ალექსანდრა სეროვა - მკინძავი 010, 011 ოთახები.
ბ.გ) ვარლამ თეთრაძე - მრავალპროფილიანი მუშა 001, 012, 015 ოთახები.
ბ.დ) იაგო თოიძე - ელექტრიკოსი 006 ოთახი.
ბ.ე) შოთა შაფაქიძე - დაკომპლექტების განყოფილების უფროსი                                     016, 019, 106 ოთახები.
ბ.ვ) მედეია ყიფიანი - კატალოგების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი 107 ოთახი.
ბ.ზ) ლიანა ლაშხია - კატალოგების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი 108 ოთახი. 
ბ.თ) მაია მსხილაძე - წიგნსაცავის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი                     014   ( I საცავი), 104 (III საცავი), (IV საცავი), 404 ოთახი. 
ბ.ი) ნინო პავლიაშვილი - დირექტორის    მოადგილე სამეცნიერო საკითხებში     204,  205 ოთახები. 
ბ.კ) ირაკლი ღარიბაშვილი - დირექტორი 206 ოთახი. 
ბ.ლ) ინა რობაქიძე - მთავარი სპეციალისტი 207 ოთახი.
ბ.მ) თამარ ქაფიანიძე - მკითხველთა მომსახურების სამსახურის უფროსი              200 (IV დარბაზი) ,  201 (Vდაბაზი), აბონემენტის ჰოლი, 305, 304, 302, 300 ოთახები. 
ბ.ნ)  თამარ ფირყულაშვილი - ხარისხის მართვის მენეჯერი 208 ოთახი   (ხარისხის მართვის საბიბლიოთეკო მეთოდიკის და სასწავლო ჯგუფი). 
ბ.ო) ზაზა ჭითანავა - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი 209 ოთახი.
ბ.პ) ნანული ბაღათურია - ბიბლიოგრაფიული განყოფილების უფროსი 405, 407, 408, 409  ოთახები. 
ბ.ჟ) ციალა ქველიძე - ხარისხის მართვის, საბიბლიოთეკო მეთოდიკის და    სასწავლო ჯგუფის   უფროსი სპეციალისტი 311, 406 ოთახები. 
ბ.რ) ლევან გელუტაშვილი - საინფორმაციო ტექნოლოგიები - სისტემური ადმინისტრატორი 309 ოთახი. 
ბ.ს) თამარ ხახუტაშვილი - ინფორმატიკის განყოფილების უფროსი 301 ოთახი. 
ბ.ტ) თეიმურაზ ჩხენკელი - საბიბლიოთეკო ფონდების დაკომპლექტებისა და   
ბიბლიოგრაფიული დამუშავების სამსახურის უფროსი  410 ოთახი. 
ბ.უ) მამია ქველაძე - კომენდანტი (ტექნიკური ბიბლიოთეკა - კორპუსი II);
ბ.ფ) ნოდარ გრიგორაშვილი - მთავარი სპეციალისტი (ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი - კორპუსი III).

2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება   დაევალოს  საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
3. ბრძანება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                              დავით ჩომახიძე« უკან დაბრუნება