2011-12-30
ბრძანება №:525/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის I სემესტრის მაგისტრანტების 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 23–ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ” ქვეპუნქტის, 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ი” ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56–ე მუხლის მე–2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის #490 ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 24–ე მუხლის, 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტის, ,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთაგან (ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შერჩევის წესისა და სტუდენტთაგან საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ” სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 29 დეკემბრის #148/2010 დადგენილების, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2011 წლის 6 დეკემბრის #122/01-01 ბრძანების,  სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის 2011 წლის 23 დეკემბრის #34819/02 და 27 დეკემბრის #35235/02 დასკვნების, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის 2011 წლის 20 დეკემბრის #34307/02, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის  2011 წლის 16 დეკემბრის  #33897/02 და #34052/02   წარდგინებების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. სპეციალობის გამოცდაში  მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, იურიდიული ფაკულტეტის I სემესტრის შემდეგი მაგისტრანტები:


ა) სამაგისტრო პროგრამა _ საჯარო სამართალი
   ა.ა) მაღრაძე თეონა _ 1406.25 ლარი
   ა.ბ) ურუშაძე თამარი _ 1406.25 ლარი
   ა.გ) კიკაჩეიშვილი დავითი _ 1406.25 ლარი

Bბ) სამაგისტრო პროგრამა – სისხლის სამართალი
ბ.ა) დათუკიშვილი ზაზა _ 1406.25 ლარი
ბ.ბ) შენგელია სალომე _1406.25 ლარი

გ) სამაგისტრო პროგრამა – კერძო სამართალი
გ.ა) ამირანაშვილი გიორგი – 1406.25 ლარი
გ.ბ) გოლიაძე ქეთევანი – 1406.25 ლარი
გ.გ) ნებიერიძე ქეთევანი _1406.25 ლარი
გ.დ) ხუხუნაიშვილი მარიამი _ 1406.25 ლარი
გ.ე) დოღონაძე ნანა _ 1406.25 ლარი
გ.ვ) კობახიძე ნინო _ 1406.25 ლარი
გ.ზ) ჯაჯანიძე ნინო _ 1406.25 ლარი

დ) სამაგისტრო პროგრამა _ საერთაშორისო სამართალი
   დ.ა) ბერიძე აკაკი _ 1406.25 ლარი
   დ.ბ) მარჯანიძე ანა _ 1406.25 ლარი

ე) სამაგისტრო პროგრამა _ საჯარო მმართველობა
   ე.ა) ებრალიძე ეკატერინე _ 655 ლარი
   ე.ბ) ვეკუა ელენე _ 655 ლარი
   ე.გ) ლავრელაშვილი თეონა _ 655 ლარი
   ე.დ) ნადარეიშვილი თინათინი _ 655 ლარი
   ე.ე) შაყულაშვილი ლაშა _ 655 ლარი
   ე.ვ) ჯანჯღავა თინათინი _ 655 ლარი

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილება მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3.  ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.   ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                  დ. ჩომახიძე


« უკან დაბრუნება